Hem » Partnering
Partnering-1009_153
Fotografering för Byggpartner AB
071A7132
previous arrow
next arrow

Vår långa erfarenhet inom partnering ger trygga, hållbara projekt med minimal risk för alla inblandade.

ByggPartner är en av Sveriges mest rutinerade byggentreprenörer inom partnering.

Därför gillar vi partnering

Partnering ger möjlighet att lyfta in frågor som kanske inte alltid får plats i ett byggprojekt. När vi arbetar i partnering kan vi utvecklas som individer och som team, vi kan undersöka nya material och metoder, engagera verksamhet, boende, barn och föräldrar, allt utifrån projektets gemensamma mål.

Vi på ByggPartner har arbetat med partnering som projektform sedan början av 1990-talet, då det var en närmast okänd företeelse i Sverige. Idag har vi en gedigen kunskapsbank som hjälper oss att genomföra lyckade partneringprojekt tillsammans med våra kunder.

Ett partneringprojekt präglas av tätt samarbete och öppenhet mellan parterna.

Lärande och utveckling är en av vinsterna i partnering. Exempelvis att testa nya metoder och material.

Den optimala projektformen

Partnering är, enligt vår mening, den optimala projektformen. En fördel med partnering är de många möjligheter som skapas i de fördjupade relationerna med kund, verksamhet, användare och inte minst underentreprenörer. Vi har jobbat i partneringprojekt sedan början av 1990-talet. Det är en projektform som vi trivs med, som passar vårt sätt att tänka och hur vi förhåller oss till våra medmänniskor. I ett partneringprojekt kan vi maximera nyttan för alla inblandade, minska projektets klimatpåverkan och bidra till lärande och relationer.

Tre nycklar till en lyckad partnering

Vi anser att ett partneringprojekt bör präglas av tre begrepp: dialog, ömsesidighet och kreativitet.

Dialog

 är helt centralt i partnering. Genom att lyssna till varandra och resonera oss fram till de bästa lösningarna får vi kunskaper och erfarenheter som vi inte skulle få i en traditionell entreprenad och som hjälper oss att effektivisera både det aktuella projektet och framtida gemensamma projekt.

Ömsesidighet

innebär att vi som arbetar i projektet delar syfte, mål och värderingar. Allra helst tar vi fram dessa tillsammans. Om vår relation präglas av öppenhet och ömsesidighet har vi goda chanser att maximera nyttan för alla inblandade parter, eftersom vi driver projektet gemensamt och alla både kan och vill bidra till dess framgång.

Kreativitet

är en viktig parameter i partnering. Tillsammans utforskar vi nya material, metoder och lösningar som kan göra projektet bättre och mer hållbart. Dessutom lär vi oss en hel del under projektets gång, som vi kan använda i nästa samarbete.

Bra att veta om partnering

Partnering är vare sig en upphandlingsform eller entreprenadform, utan en metod för strukturerat samarbete mellan byggherre och entreprenörer. Det gör att partnering kan användas oavsett om projektet är tänkt att genomföras som utförandeentreprenad, totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad.

Partnering passar i alla projekt där utförande och utseende på det som ska byggas inte är helt bestämt och där viljan finns till ett öppet samarbete. Det är alltså inte projektet i sig som är avgörande för om partnering är en lämplig arbetsmetod, utan snarare människorna som ska utföra jobbet. Partnering ställer höga krav på projektdeltagarna. Det är en metod som bygger på delaktighet, engagemang och beslutsmässighet. När människor med dessa egenskaper finns på alla nivåer i projektet kan resultatet bli riktigt bra.

Partnering handlar i första hand om samverkan mot gemensamma mål. De som ska vara delaktiga i arbetet bör ha ett intresse i det aktuella projektet. Därför blandar vi gärna in andra grupper som påverkar eller påverkas av bygget, utöver byggherre och entreprenör. Dessa kan vara underleverantörer, konsulter, allmänhet, beslutsfattare och de som ska bo eller verka i fastigheten.

I partnering kan mötena vara något fler och vara mer spontana än i en traditionell entreprenad. Men i ett bra samarbete uppstår sällan konflikter när ett projekt tar en ny vändning. Eftersom båda parter delar på såväl risk som vinst är man lika angelägna om att lyckas. Under ett traditionellt byggprojekt jobbar vi med hårt styrda mötesformer. Dessa möten är viktiga och finns också i partnering, men sker oftast bara mellan huvudparterna och inkluderar inte andra strategiskt viktiga grupper. I partnering varvas de därför med möten där fler som berörs av byggprojektet kan vara med. Gärna hela kedjan – från byggherre till slutanvändare.

En stor fördel med partnering är att projektdeltagarnas erfarenheter och tekniska kunskaper kan komma till nytta tidigt i projektet. På det viset går det att minska kostnader för ändringar under senare delar av processen.

Eftersom partnering gärna handlas upp i ett tidigt skede av byggprocessen är förutsättningarna lösa när samarbetet inleds. Det kanske finns en idé, men inte mycket mer. Det gör att partneringsamarbetet kan flöda av kreativa lösningar och metoder.

I det traditionella arbetssättet inom byggindustrin är det vanligt att parterna hamnar i en tävlingssituation där egen vinning är en stark drivkraft. I partnering lägger vi istället fokus på gemensam framgång. På det viset kan vi förebygga många av de tvister som kan uppstå under byggprocessen.

Partnering är ett arbetssätt som gör det möjligt att åstadkomma så kallad ”slank” produktion i byggandet. Det innebär att eliminera slöseri och andra icke värdeskapande moment i byggprocessen. En integrerad organisation från idé till leverans är en förutsättning för att lyckas med detta.

Bra att veta om partnering

Partnering är vare sig en upphandlingsform eller entreprenadform, utan en metod för strukturerat samarbete mellan byggherre och entreprenörer. Det gör att partnering kan användas oavsett om projektet är tänkt att genomföras som utförandeentreprenad, totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad.

Partnering passar i alla projekt där utförande och utseende på det som ska byggas inte är helt bestämt och där viljan finns till ett öppet samarbete. Det är alltså inte projektet i sig som är avgörande för om partnering är en lämplig arbetsmetod, utan snarare människorna som ska utföra jobbet. Partnering ställer höga krav på projektdeltagarna. Det är en metod som bygger på delaktighet, engagemang och beslutsmässighet. När människor med dessa egenskaper finns på alla nivåer i projektet kan resultatet bli riktigt bra.

Partnering handlar i första hand om samverkan mot gemensamma mål. De som ska vara delaktiga i arbetet bör ha ett intresse i det aktuella projektet. Därför blandar vi gärna in andra grupper som påverkar eller påverkas av bygget, utöver byggherre och entreprenör. Dessa kan vara underleverantörer, konsulter, allmänhet, beslutsfattare och de som ska bo eller verka i fastigheten.

I partnering kan mötena vara något fler och vara mer spontana än i en traditionell entreprenad. Men i ett bra samarbete uppstår sällan konflikter när ett projekt tar en ny vändning. Eftersom båda parter delar på såväl risk som vinst är man lika angelägna om att lyckas. Under ett traditionellt byggprojekt jobbar vi med hårt styrda mötesformer. Dessa möten är viktiga och finns också i partnering, men sker oftast bara mellan huvudparterna och inkluderar inte andra strategiskt viktiga grupper. I partnering varvas de därför med möten där fler som berörs av byggprojektet kan vara med. Gärna hela kedjan – från byggherre till slutanvändare.

En stor fördel med partnering är att projektdeltagarnas erfarenheter och tekniska kunskaper kan komma till nytta tidigt i projektet. På det viset går det att minska kostnader för ändringar under senare delar av processen.

Eftersom partnering gärna handlas upp i ett tidigt skede av byggprocessen är förutsättningarna lösa när samarbetet inleds. Det kanske finns en idé, men inte mycket mer. Det gör att partneringsamarbetet kan flöda av kreativa lösningar och metoder.

I det traditionella arbetssättet inom byggindustrin är det vanligt att parterna hamnar i en tävlingssituation där egen vinning är en stark drivkraft. I partnering lägger vi istället fokus på gemensam framgång. På det viset kan vi förebygga många av de tvister som kan uppstå under byggprocessen.

Partnering är ett arbetssätt som gör det möjligt att åstadkomma så kallad ”slank” produktion i byggandet. Det innebär att eliminera slöseri och andra icke värdeskapande moment i byggprocessen. En integrerad organisation från idé till leverans är en förutsättning för att lyckas med detta.