Hem » Hållbarhet » Klimatmål
Vårt klimatmål är mycket viktigt för oss som bolag, våra medarbetare och för vår omvärld. Målet är att ByggPartner ska vara ett fossilfritt bolag senast år 2030.

ByggPartners klimatmål

”Den egna verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.”

ByggPartners klimatarbete sker utifrån två infallsvinklar: det vi själva kan bestämma och det som kunden bestämmer. Det vi själva bestämmer, alltså vår egen verksamhet, är enklare att påverka och har också ett tuffare klimatmål. Med start 2021 kommer vi att analysera, mäta och utvärdera till exempel etableringar, byggbodar, energiförbrukning, elavtal, drivmedel, fordon, förbrukningsmateriel, datalagring, mm, för att hitta optimala lösningar ur ett klimatperspektiv.

För att vår egen verksamhet ska kunna bli klimatneutral till 2030 följer vi de senaste standarderna för klimatberäkningar och praxis för beräkning, mätning och kompensation av utsläpp av växthusgaser. Vår strategi för att nå klimatneutralitet innebär att vi i första hand ersätter de aktiviteter som skapar växthusgaser, i andra hand kompenserar för de utsläpp som vi inte kan förhindra.

ByggPartners klimatambition

”Att som rådgivande entreprenör gå in med rekommendationer som påverkar kundens beslut i en mer hållbar riktning.”

Projekten, alltså det som byggs, är den del av byggbranschen som påverkar klimatet allra mest. Här ligger beslutsfattandet i princip alltid hos kunden. Genom att verka som en rådgivande entreprenör kan vi, genom kunden, bidra till ett hållbart byggande. Samtidigt kan vi utveckla vårt erbjudande i samverkan med andra aktörer i branschen, för att på så vis bidra till ett bättre utbud av hållbara byggsystem, material och kompetens. Eftersom vi bara indirekt kan styra projektens klimatpåverkan sätter vi här upp en ambition, snarare än ett mål.

Viktiga faktorer att påverka i projekten är till exempel materialval (framförallt stomme), transporter, elavtal, avfallshantering, driftskedet (byggnadskonstruktion, installationer, etc), återbruk, val av underentreprenörer och leverantörer samt genomförande av klimatdeklaration.
Ett av våra viktigaste verktyg för att ge kunden ett bra beslutsunderlag är LCA-, och LCC-analyser.