Hem » Hållbarhet » Social hållbarhet och rätt arbetsvillkor
Vi grundar vårt sociala ansvarstagande på hälsa, säkerhet, delaktighet och utveckling. Vårt arbete med social hållbarhet omfattar såväl våra medarbetare som kunder, leverantörer och andra som på olika vis har koppling till vår verksamhet.

Vårt sociala ansvar

Människorna i verksamheteten är vår viktigaste tillgång. Som arbetsgivare har vi ett socialt ansvar som bl.a. innebär att våra medarbetare ska ha bra anställningsvillkor, en säker arbetsmiljö och behandlas jämlikt oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med lika villkor och en god och säker arbetsmiljö sker systematiskt och omfattar hela verksamheten.

Våra anställningsvillkor följer gällande kollektivavtal och lagar. Alla medarbetare skall behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar vad gäller rekrytering, lön- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, föräldraskap och bemötande på arbetsplatsen.

Våra medarbetare har rätt att organisera sig fackligt, gå med i föreningar och förhandla med oss som arbetsgivare.

Likabehandling

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik organisation. Vi strävar efter en ökad mångfald i vår verksamhet då det skapar en mer utvecklande arbetsplats.

Alla våra medarbetare ska ges samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.

Vi ser mycket allvarligt på alla typer av diskriminering och kommer aldrig att acceptera sådana händelser hos oss. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats som är helt fri från diskriminering och repressalier. Läs mer i vår jämställdhetspolicy och vår policy mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Samhällsansvar

För oss är det viktigt att vara lokala där vi verkar. Att i den mån det går ha medarbetare som bor i närområdet och att hitta lokala samarbetspartners och underentreprenörer, på så sätt bidrar vi till det lokala samhällets näringsliv och utveckling. Vi tar ansvar som en partner till skolväsendet, från grundskola till högskola/Universitet och bidrar till utveckling av utbildningsprogram, erbjuder praktikplatser, lärlingsanställningar och specialistkompetens för seminarier.

Vi tar en aktiv roll i olika forum för utveckling av byggbranschen. Byggpartner sponsrar ett flertal föreningar inom våra geografier med syfte att stödja verksamheter som bidrar till en god samhällsutveckling samt bygga relationer och varumärke.

Schysst arbetsmarknad

ByggPartner vill bidra till goda arbetsvillkor och en bransch som följer gällande lagar och regler.

Vi bedriver ett arbete för att förbättra våra centrala system och skapa tydligare riktlinjer avseende våra leverantörsbedömningar och våra kontrakt med underentreprenörer, för att på så vis ställa krav och styra inköpen i en rättvis riktning.

Socialt ansvarstagande som arbetsgivare

För ByggPartner är det angeläget att ta socialt ansvar i frågor där vi verkligen känner att vi kan påverka. Som stor arbetsgivare har vi en viktig funktion i samhället. Vi ser främst möjligheten att skapa ingångar till yrkeslivet för dem som har förmåga, men som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.

Vägar till yrket

För yrkesarbetare utan arbetslivserfarenhet finns några olika vägar in i ByggPartner och till ett yrke i branschen. En person som gått gymnasiets byggprogram, eller motsvarande, kan söka plats som traditionell gymnasial lärling. Saknas utbildning kan personen söka praktikplats. Om personen uppvisar fallenhet för yrket samt är en god medarbetare, kan vi i båda dessa fall erbjuda plats som företagslärling enligt det nya yrkesavatalet för lärlingar (från 1 juni 2020). Detta är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning.

 

 

Vägar till yrket på ByggPartner

 

 

Kompetent handledning

Alla lärlingar hos ByggPartner får en egen handledare, utbildad genom BYN, som även styrker det som lärlingen dokumenterar i lärlingsboken. Stort fokus från vår sida är utbilda och bygga erfarenhet. Dels den praktiska, kunskaps- och erfarenhetsbaserade utbildning som vi bistår med på byggarbetsplatsen, dels yrkesteori som tillhandahålls genom BYN. De förmågor som vi jobbar upp vill vi sedan hålla kvar inom bolaget genom att, i de fall vi anser lämpligt, fastställa tillsvidareanställningen efter provanställningens slut.

Antal platser

Hur många företagslärlingar vi kan ta in i ett projekt beror på hur många egna yrkesarbetare vi har på plats. Det måste fungera praktiskt, främst vad gäller handledare. Vid rekryteringen av företagslärlingar tar vi gärna hjälp av den lokala Arbetsförmedlingen. Vanligen för vi en dialog med Arbetsförmedlingen om vad vi kan erbjuda och hur de kan bistå med ett urval av sökande.

Socialt ansvar i projekteringen

Som rådgivande entreprenör är vi gärna med i projektets tidiga skede. Här medverkar vi till dialog med verksamhet, boende, föreningsliv, etc, för att skapa lokaler, miljö och funktionalitet som motsvarar förväntningar och behov. Det är viktigt att invånarna känner delaktighet i utvecklingen av den plats där de lever och verkar.

Engagemang i drivande forum

ByggPartner deltar aktivt med representanter i olika utbildningsforum och utskott: BYN (Byggindustriernas yrkesnämnd), Programråd för gymnasial byggutbildning i Dalarna, Nackademin samt Högskolan Dalarnas branschråd.

Ann-Louise Holmbom,

HR-chef

Kontakta Ann-Louise för frågor gällande social hållbarhet på ByggPartner

Skicka mail

070-278 98 93