ByggPartners Sunt-modell är ett av de verktyg som hjälper oss att genomföra hållbara projekt med maximal nytta för alla inblandade parter och där organisationen känner delaktighet och motivation.

Det sunda finns i alla projekt

ByggPartners Sunt-modell är ett av våra viktigaste verktyg i arbetet med att styra projekt i en hållbar riktning, eftersom ett projekt med många sunda faktorer har goda möjligheter att bli hållbart, både under byggskedet och under tiden som byggnaden används.

Det ideala projektet ska alltså präglas av samtliga sunda faktorer, eller så många som möjligt. Vissa faktorer i Sunt-modellen ska förstås alltid vara representerade. Hälsa och säkerhet är en av dessa, samt principen att alltid sätta kunden först. Men Sunt-modellen är i första hand ett verktyg och inte en checklista. De olika faktorerna växeldrar och skapar en gemensam effekt.

De bästa möjligheterna att påverka projektet finns i det tidiga skedet. Då kan vi föreslå att lägga till någon eller några av de sunda faktorerna och på så vis och förbättra projektet.

Sunt-modellens faktorer utgår från ByggPartners värderingar - det vi tycker är sunt och bra för kunden, samhället, planeten och för oss som bolag. Med Sunt-modellen kan vi styra ett projekt till ett mer hållbart resultat. Ju fler faktorer som aktiveras, desto mer hållbart blir projektet, desto mer mångsidigt och desto mer värdeskapande.

Sunt-modellen: förklaringar till faktorer

Kunden först

Vi jobbar alltid med kundens intressen för ögonen. Det ska framgå genom hela projektet och omfatta alla aspekter av genomförandet, med särskilt fokus på tid, ekonomi och kvalitet. Genom prisvärda och effektiva lösningar skapar vi nytta och värde för kund och verksamhet.

Bostad / Lokal

Vi bygger gärna bostäder åt såväl allmännyttiga bolag som stabila privata beställare. Ett bostadsprojekt är en investering som skapar nytta för många över lång tid. Enligt samma tänk bygger vi lokaler för näringslivet. De är anläggningar som indirekt skapar sysselsättning i samhället och som gynnar oss alla.

Samhällsnytta

Vi tycker att det är rimligt att ett företag som verkar på en ort också bidrar till dess välmående. Därför försöker vi bidra till lokalsamhället på våra etableringsorter. Det handlar framförallt om att upphandla lokalt, både varor och tjänster, men även om att tillföra andra värden, som att stödja en klubb, delta i evenemang, nätverk, etc.

Livscykelanalys

När vi projekterar och kalkylerar inför projekten vill vi ge kunden alla möjligheter att fatta hållbara beslut kring materialval och konstruktion. Genom att göra en livscykelanalys (LCA) kan vi få fram ett beslutsunderlag där total miljöpåverkan och kostnad av olika material ställs mot varandra.

Samhällsfastighet

Att bygga för det gemensamma är att skapa nytta för samhället. När vi bygger skolor, vårdboenden och kulturhus vet vi att det är anläggningar som skapas för att fylla ett verkligt behov.

Balanserad risk

Vår ekonomiska stabilitet bygger till stor del på en medvetenhet om risker samt en förmåga att balansera risktagandet. För detta har vi en rad strategier. Dels är vi specialister på byggande. Vi skapar alltså inga egna projekt, utan är en rådgivande entreprenör som projekterar och bygger åt andra. Dels väljer vi projekt, kunder och underleverantörer med omsorg. Vi jobbar gärna i partnering och i kundsamarbeten där vi kan föra en öppen dialog kring risk och möjlighet. Det ger sammantaget stabilitet och positiv förutsägbarhet.

Partnering

I partneringprojekt kan vi få maximal effekt av våra värderingar och vår ambition att skapa värde för alla parter och för samhället. I korthet gillar vi partnering för att det ger hållbarhet, stabilitet och balanserad risk, vilket ger sunda projekt.

Lärande

Som företag har vi ett ansvar att utforska, lära oss nytt och sprida vår kunskap. På det viset kan vi bidra till att mer hållbara alternativ kan få fäste i branschen. För våra medarbetare är det viktigt att lära av varandra och att utveckla och öva in processer och arbetssätt, så att de växer i sina roller, samtidigt som vår produktion blir säkrare och effektivare.

Miljöcertifiering

Vi jobbar aktivt för att varje projekt ska kunna klassas enligt någon av de etablerade miljöcertifieringarna för bygg- och fastighetsbranschen. När en utomstående part med rätt kunskap har bedömt ett projekt kan vi med fog hävda att det är hållbart, energisnålt eller på annat sätt lever upp till krav och förväntningar.

Trä

Att bygga i trä ger många fördelar, både ur miljö-, klimat-, och arbetsmiljösynpunkt. Grovt räknat ger en trästomme hälften så mycket koldioxidutsläpp som en betongstomme, det går snabbare att bygga den och den genererar inget skadligt kvartsdamm. Trä som byggs in i fasta konstruktioner fungerar även som kolfälla, dvs. trä binder det koldioxid som trädet fångat upp för att kunna växa.

Hälsa och säkerhet

Medarbetare som trivs på jobbet är det absolut viktigaste för oss som företag. Därför arbetar vi ständigt för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, underentreprenörer och för andra som besöker våra arbetsplatser. Våra medarbetare och samarbetspartners måste alltid känna till, och dela, vår syn på hälsa och säkerhet.

Intern kompetensanvändning

Vi är ett företag som vill utveckla våra medarbetare. Därför ser vi helst att våra egna resurser används i så hög grad som möjligt genom hela projektet. Erfarenhetsåterföring och överlappande generationsskiften ger en organisation som är kunnig och sammansvetsad och därför genomför projekt med flyt och balanserad risk.