Hem » Så arbetar vi » Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetare som är friska och glada är en förutsättning för vår fortsatta framgång och skapar trivsel på arbetsplatsen.

Välmående medarbetare

Vi arbetar alltid för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi utgår ifrån att vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi fokuserar på att identifiera risker och åtgärda dem för att inte utsätta våra medarbetare för ohälsa. Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande, där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och möjlighet att påverka sitt arbete. Våra medarbetare ska kunna ha ett liv i balans och ha energi kvar för det privata livet efter arbetsdagens slut.

Vi har klara ambitioner och tydliga mål för hur vi ska behålla och utveckla hälsan hos våra medarbetare. Tillsammans med vår samarbetspart inom företagshälsovård genomför vi kontinuerliga hälsoundersökningar och får därigenom ett kvitto på medarbetarnas allmänna hälsa. Undersökningarna resulterar i en omfattande analys som vid behov hjälper oss att vidta rätt åtgärder. Dessutom erbjuder vi samtliga medarbetare regelbunden träning, rehabilitering, kostrådgivning och annat stöd för att de ska trivas och må bra. Allt för friskare, mer välmående och fortsatt högpresterande medarbetare.

Vi utvecklar ständigt vårt säkerhetsarbete med hänsyn till projektens olika utmaningar. Till exempel kan arbete med trästommar ställa andra krav på arbetsmiljön än betongarbete.


Säker arbetsmiljö
ByggPartners verksamhet innebär att vi kan utsättas för arbetsmiljörisker. Säkerheten för dem som vistas på våra byggen är en högt prioriterad fråga och vi har en nollvision när det gäller olyckor på våra arbetsplatser. Innan projektstart gör vi en riskbedömning av yttre omständigheter och kritiska arbetsmoment. Detta proaktiva arbete gör att vi kan vidta rätt åtgärder för att minimera de arbetsmiljörelaterade riskerna i projektets inledande start. Vi bedömer sen de risker som uppstår under projektets gång och åtgärdar dem direkt.

Vi genomför medarbetarsamtal, skyddsronder och har alltid arbetsmiljö med på agendan som första punkt vid våra möten. Arbetsmiljö handlar minst lika mycket om att skapa en trivsam miljö för medarbetare, våra kunder och samarbetspartners. Därför är våra arbetsplatser säkra och välorganiserade. Det är en förutsättning om vi ska förhindra ohälsa och olycksfall.

Proaktivt hälsoarbete

För att trivas och prestera i krävande miljöer behövs en säker arbetsmiljö och medarbetare som värnar om det egna välbefinnandet. Vi uppmuntrar till friskvård och i samarbete med extern företagshälsovård alla medarbetare funktionsprofiler för att kartlägga eventuella hälsorisker och skapa underlag för ett systematiskt hälsoarbete. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, gemensam friskvårdstimme samt sponsrar deltagaravgifter för till exempel Vårruset, Cykelvasan och andra friskvårdsarrangemang.