Träbyggande är en bra metod för att klara projektets miljömål.
En stomme i trä ger också god arbetsmiljö under byggfasen, snabbare produktion och en bra inomhusmiljö när huset är klart.

Så bygger vi i trä

ByggPartner har stor erfarenhet av att projektera och bygga i trä. Vi bygger bland annat skolor, vårdboenden, idrottshallar och bostäder i trä. Trä ger kortare byggtid, eftersom den inte har betongens torktider, trä ger bättre arbetsmiljö under byggtiden, förenklar installationer, minimerar projektets klimatpåverkan och ger bättre inomhusmiljö i den färdiga byggnaden.

Stabila leverantörer

ByggPartner är utvald partner till Setra och Stora Enso. Tillsammans kan erbjuda ett helhetskoncept för stommar i KL-trä. Vi äger också träkomponentstillverkaren Dalahus, vilket gör att vi kan erbjuda projektering, egen tillverkning, leverans och montage av till exempel komponenter i KL-trä, takstolar, väggblock, ribb-bjälklag samt tak- och bjälklagskassetter.

I och med att vi inte bara är en beställare av trästommar utan även aktivt driver utveckling av arbetssätt och lösningar, kan vi medverka till att den föreslagna produkten bli ännu bättre.

Trä är inte den enda lösningen

Vi anser att rätt material ska vara på rätt plats. Det innebär att vi jämför trä, stål och betong med hänsyn till miljö, pris och kvalitet. När vi använder verktyg som LCC och LCA får vi fram den totala livscykelkostnaden och kan optimera produkten efter detta. I vissa fall har detta resulterat i att vi bygger hybridkonstruktioner av KL-trä, stål och betong. Då kan vi bygga med de våningshöjder som en traditionell betongstomme skulle erbjuda, men i mer klimatmässigt hållbara material. Vårt motto för ett mer hållbart byggande är: Trä där det går, betong och stål där det behövs.

En stomme i KL-trä stabiliseras med trapphus i betong. En bra lösning för att optimera användningen av både betong och trä. Rätt material på rätt plats.

Trästommen lagrar koldioxid

Ett växande träd lagrar in koldioxid i form av kolföreningar i sin ved. Koldioxi­den som lagrats i trädet finns sedan kvar under dess hela livslängd, även efter det att det sågats ned och blivit till byggnadsmaterial eller andra träprodukter. Ur klimathänsyn är det alltså bra att använda trä till sådant som har lång livscykel, exempelvis byggnadsstommar.

Vi köper trä från certifierade leverantörer

Den svenska skogen är till stor del en produktionsskog. Om detta finns olika åsikter. Vi på ByggPartner är medvetna om att ett ensidigt skogsbruk kan ha negativa effekter på bland annat biologisk mångfald. Vår strävan är att bara köpa träprodukter från leverantörer som är certifierade enligt FSC och PEFC. De är de två ledande certifieringssystemen för skogs- och sågverksindustrin. FSC och PEFC reglerar hur skogen ska brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och gör virket spårbart.

I Sverige måste skogsägaren ha en plan för återbeskogning av den mark som avverkas. Det gör att varje träd som avverkas ersätts med minst två nya. Trä som byggmaterial är en oändlig resurs – så länge vi sköter skogen på ett ansvarsfullt sätt.

Exempel på projekt med trästomme

Äldreboendet Slottet byggde vi i partnering tillsammans med Falu kommun. Tidigt i arbetet med Slottet genomförde ByggPartner en livscykelanalys för att få ett beslutsunderlag kring valet av bland annat stomme. Det medförde att den betongstomme som var föreskriven ersattes med en trästomme. Till slut blev det ändå en hybridlösning, med stora delar massivträ.

Slottets stomme är en hybrid av stål, trä och betong. Väggarna är av självbärande KL-träskivor, precis som golven, som ligger på stålbalkar. I hörnen står trapphusen i betong, som ger stadga åt konstruktionen. Senare monteras ytterväggar av trä.

På Vallaskolan byggdes hela stommen, inklusive trapphus, i trä. Det sparade 300 000 kilo koldioxid för projektet. På köpet fick elever och personal ett sunt och behagligt skolhus.

Vallaskolan i Sala var ett partneringprojekt med Sala kommun. Den stod klar 2020 och har en massivträstomme med tegelfasad. Under projekteringen av Vallaskolan utmanade vi den ursprungliga planen att bygga i betong. Vi föreslog istället trä, med stöd i bland annat livscykelanalyser. Synliga innerväggar i trä ger en härlig känsla och en behagligare miljö.

Stommen utgörs till största del av massivt KL-trä från Stora Enso. Stål och betong bidrar till stommens stabilitet, så att vi inte behöver överdimensionera träet. Helheten är optimerad för minsta resursanvändning.

Hemlingborg i Gävle blir en multibyggnad i trä. Här kommer att det att bli skola, förskola, äldreboende och idrottshall under samma tak. Vi bygger den i partnering med Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Stommen blir i massivträ, delvis buren av slanka stålbalkar och stabiliserad av trapphus i betong. En smart och modern byggnad som utformats med stöd av LCA-analys.

Metoder för att klara fukt, brand och ljud i hus med trästomme

Fukt:
Beroende på hur byggnaden ser ut kan ett väderskydd bli både dyrt och svårt att få till. ByggPartner har rest trästommar i olika miljöer och årstider och har erfarenhet av att bygga både med och utan väderskydd. I de projekt där vi rest trästommar utan heltäckande väderskydd har vi sett att det som blir mest utsatt är ändträ. Med den insikten kan vi i vissa projekt arbeta med ändträförsegling från fabrik och presenningar på utsatta områden.

Vi använder aktiva fuktsensorer, antingen levererade från fabrik eller vid leverans. Med hjälp av fuktsensorerna kan vi mäta eventuell uppfuktning och uttorkning, så att vi vet att träet är torrt när det byggs in, men vi kan även följa träets fukthalt efter att det är inbyggt. Sensorerna mäter kontinuerligt temperatur, RF i trä och luft och kan läsas av trådlöst för visning i en webbläsare. Med denna teknik kan vi lättare säkerställa att element inte utsätts för fukt eller för snabb uttorkning under lagring, vid montage samt under byggnadens livslängd. Vi kan även få en tidig varning och sätta in en åtgärd då vi upptäcker avvikelser från bör-värden.

Brand:
Beroende på byggnadens verksamhet och behov så kan byggnation i trä upplevas som begränsande med hänsyn till öppna ytor och antalet brandceller. För att möjliggöra till exempel en stor mängd synligt trä eller fler öppna ytor, kan en sprinklerinstallation i delar av byggnaden vara en lösning. Denna investering innebär en reducering av antalet brandceller med tillhörande brandspjäll och ofta lättnader i övriga delar.

Ljud:
Vi har kontinuerligt genomfört ljudmätningar av olika typlösningar i utförda projekt. Därefter har vi kunnat jämföra teoretiska värden med verkliga. I vissa fall har det lett till att vi kunnat välja bort dyrare lösningar. Resultatet av arbetet innebär en katalog av lösningar och typdetaljer som både är lämpliga ur produktionshänseende och som vi vet klarar ställda krav. Detta hjälper oss att hitta rätt nivå utan att riskera över- eller underkvalitet.

Andreas Vestlund

Projektchef

Kontakta Andreas för frågor gällande träbyggande på ByggPartner

Skicka mail