ByggPartners verksamhet förhåller sig strikt till våra policyer. De är våra styrdokument för projekt och stödverksamhet och revideras i takt med bolagets utveckling för att möta omvärldens behov och krav.

Våra policyer

Kvalitetspolicy

Som entreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, materialleverantörer och transportörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. ByggPartner ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor, där vi tillsammans med branschorgan, kunder och leverantörer utvecklar byggbranschen.

 • Vi skall arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav.
 • Vi skall ha ett öppet och lärande företagsklimat.
 • Vi skall arbeta proaktivt för att identifiera risker och förbättringsområden
 • Vi skall utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Vi skall arbeta förebyggande och långsiktigt där hållbarhet är en av grundstenarna
 • Vi skall agera enligt våra värderingar

Miljöpolicy

ByggPartners miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del i våra processer. Vi ska verka för att minimera vår miljöpåverkan. Vi ska arbeta förebyggande och långsiktigt i vårt miljöarbete, där hållbarhet är en av grundstenarna. Vi ska ta ansvar genom att:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och bindande krav som finns rörande miljön.
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare, våra leverantörer och kunder.
 • Arbeta med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att bli bättre.
 • Inventera, analysera, värdera och besluta om åtgärder baserat på de risker och möjlig­heter som finns i företagets verksamhet kopplat till miljö.
 • Kontinuerligt förbättra och minska vår restproduktshantering.
 • Ställa krav på val av leverantörer och samarbetspartners ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.
 • Planera våra resor och samordna inköp för att minimera våra utsläpp av skadliga växthusgaser från transporter.

Hållbarhetspolicy

ByggPartners hållbarhetspolicy fokuserar på följande områden: Ekonomisk hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Hälsa och säkerhet, Likabehandling och Samhällsansvar.
Nedan följer en sammanfattning av respektive område.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i första hand om att säkerställa att verksamheten bedrivs lönsamt. Ett lönsamt företag är långsiktigt och kan bidraga till att förbättra samhället. Andra viktiga parametrar är affärsetik, korrekt redovisning och att motverka ekonomisk brottslighet.

Miljömässig hållbarhet

ByggPartner har stora möjligheter att medverka till hållbara lösningar ur ett livscykelperspektiv, systematiskt minska sin verksamhets miljöpåverkan och samtidigt inspirera kunder och leverantörer. ByggPartner sätter miljömål för sitt hållbarhetsarbete inom områdena Energi och Material/avfall.

Social hållbarhet

Hälsa och säkerhet, likabehandling och samhällsansvar är hörnstenar i vårt sociala ansvarstagande. Det gäller såväl våra medarbetare som kunder, leverantörer och andra samverkanspartner. Våra medarbetare ska ha bra anställningsvillkor, säker arbetsmiljö och behandlas jämlikt oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljön ska vara hälsosam och säker och uppfylla kraven som ställs i Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Målet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete.

Likabehandling

Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik organisation. Vi strävar efter en ökad mångfald i vår verksamhet då det skapar en mer utvecklande arbetsplats. Alla våra medarbetare ska ges samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.

Samhällsansvar

För oss är det viktigt att vara lokala där vi verkar. Att i den mån det går ha medarbetare som bor i närområdet och att hitta lokala samarbetspartners och underentreprenörer, på så sätt bidrar vi till det lokala samhällets näringsliv och utveckling. Vi sponsrar föreningar där vi finns och syftet är att bidra till en god samhällsutveckling samt bygga relationer och varumärke.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för samtliga bolag i ByggPartner koncernen vilket innebär att:

 • Vårt arbetsmiljöarbete ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
 • Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats.
 • Vår arbetsmiljö ska präglas av en fysisk, psykisk och socialt utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för ohälsa och olycksfall förebyggs.
 • Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

I ByggPartner koncernen innebär det att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör genom att:

 • Vi har skriftliga rutiner, instruktioner, checklistor och blanketter som främjar arbetet inom arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljöarbetet genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Alla anställda har en skyldighet att följa våra ordnings- och skyddsregler samt upplysa arbetsgivaren om de risker och brister som kan finnas på arbetsplatsen.
 • Chefer och arbetsledare har kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda ska ha rätt kunskaper och kompetens för att kunna arbeta säkert.
 • Riskbedömningar med vidtagna åtgärder, kontroller och uppföljningar genomförs regelbundet i verksamheten.
 • Vid förändringar undersöker och riskbedömer vi regelbundet såväl vår fysiska, som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla observationer, tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsanpassning och rehabilitering ingår som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Vi har som mål att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov anlitas extern expertkunskap.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

KVALITETSPOLICY JUF

Som entreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, materialleverantörer och transportörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov.

JUF Byggnadsställningar ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor, där vi tillsammans med branschorgan, kunder och leverantörer utvecklar ställningsbranschen.

 • Vi skall arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav.
 • Vi skall ha ett öppet och lärande företagsklimat.
 • Vi skall arbeta proaktivt för att identifiera risker och förbättringsområden.
 • Vi skall utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Vi skall arbeta förebyggande och långsiktigt där hållbarhet är en av grundstenarna.
 • Vi skall med personligt engagemang, sunt förnuft och gedigen kompetens säkerställa att tillsammans med våra samarbetspartners leverera i projekten i rätt utförande och i rätt tid.

MILJÖPOLICY JUF

JUF Byggnadsställningars miljöarbete ska vara en naturlig och integrerad del i våra processer. Vi ska verka för att minimera vår miljöpåverkan. Vi ska arbeta förebyggande och långsiktigt i vårt miljöarbete, där hållbarhet är en av grundstenarna. Vi ska ta ansvar genom att:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och bindande krav som gäller rörande miljön
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare, leverantörer och kunder om miljö- och hållbarhet
 • Arbeta med ständiga förbättringar i våra processer med syfte att bli bättre
 • Inventera, analysera, värdera och besluta om åtgärder baserat på de risker och möjlig­heter som finns inom företagets verksamhet kopplat till miljö
 • Kontinuerligt förbättra och minska vår restproduktshantering
 • Planera våra resor och samordna inköp, så att vi minimerar våra utsläpp av skadliga växthusgaser från interna och externa transporter
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga mån använda återvinningsbart emballage
 • Minimera vårt avfall och det avfall som uppkommer i projekt, sortera enligt våra eller våra kunders avfallsrutiner
 • Bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter genom våra val av leverantörer


ARBETSMILJÖPOLICY JUF

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för samtliga bolag i ByggPartner- koncernen vilket innebär för JUF att:
• Vårt arbetsmiljöarbete ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs
• Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats
• Vår arbetsmiljö ska präglas av en fysisk, psykisk och socialt utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för ohälsa och olycksfall förebyggs
• Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö för alla våra medarbetare

I ByggPartner-koncernen där JUF ingår innebär det att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör genom att:
• vi har skriftliga rutiner, instruktioner, checklistor och blanketter som främjar arbetet inom arbetsmiljö
• arbetsmiljöarbetet genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
• alla anställda har en skyldighet att följa våra ordnings- och skyddsregler samt upplysa arbetsgivaren om de risker och brister som kan finnas på arbetsplatsen
• arbetschef, platschef och arbetsledare har kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
• alla anställda ska ha rätt kunskaper och kompetens för att kunna arbeta säkert
• riskbedömningar med vidtagna åtgärder, kontroller och uppföljningar genomförs regelbundet i verksamheten
• vid förändringar undersöker och riskbedömer vi regelbundet såväl vår fysiska, som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
• alla observationer, tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
• arbetsanpassning och rehabilitering ingår som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Vi har som mål att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov anlitas extern expertkunskap
• vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete