Kommuniké från ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma 2023

ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma ägde rum idag den 24 november 2023. Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med två ledamöter, från fem till sju ledamöter, och nyvalde Per Sjöstrand och Magnus Hall.Per Sjöstrand (född 1958) är styrelseordförande i Instalco AB (publ) liksom grundare och tidigare VD för det bolaget. Per är även styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ). Per har erfarenhet som VD i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och

Läs mer>

24 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma 2023

Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023

ByggPartnerGruppens årsstämma ägde rum den 20 juni 2023. Vid årsstämman fattades, bland annat, följande beslut: Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp samt nyvalde Joachim Lönn som styrelseledamöter. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande.Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim

Läs mer>

20 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023

Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2022

ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,75 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 maj 2022.Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode om 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 225 000 kronor

Läs mer>

18 maj, 2022|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2022

Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2021

ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2021. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 maj 2021. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Tore Hallersbo,

Läs mer>

18 maj, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har hållit extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagandeDen extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 3,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 26 oktober 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2020, klockan 15.00 CET. Fredrik Leo, VD Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.seByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna,

Läs mer>

22 oktober, 2020|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från extra bolagsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2020 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 14 maj 2020 för årsstämma på Magasinet i Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utbetalas och att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Tore Hallersbo, Torsten Josephson, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Vidare omvaldes Tore Hallersbo som styrelsens ordförande och det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Stämman beslutade, i enlighet

Läs mer>

15 maj, 2020|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma 2020 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2019 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 8 maj 2019 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på Geschwornergården vid Falu Gruva på Gruvgatan 1, Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 om 2,75 kronor per aktie samt att den 10 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.Till styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2020 omvaldes Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp, Elisabeth Norman och Torsten Josephson. Stämman beslutade att minska styrelsen med

Läs mer>

8 maj, 2019|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma 2019 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2018 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 16 maj 2018 för årsstämma. Årsstämman ägde rum i konferenslokalen Cuprum vid Falu Gruva på Gruvplatsen 1, Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 om 2,50 kronor per aktie samt att den 18 maj 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.Till styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2019 omvaldes Louise Nilsson, Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp och Torsten Josephson. Stämman beslutade även att utöka

Läs mer>

16 maj, 2018|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma 2018 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2017 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 23 maj 2017 för årsstämma. Årsstämman ägde rum i konferenslokalen Cuprum vid Falu Gruva på Gruvplatsen 1, Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 om 2,50 kronor per aktie samt att den 26 maj 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.Till styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2018 omvaldes Louise Nilsson, Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp och Torsten Josephson. Det noterades även att Mats

Läs mer>

23 maj, 2017|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma 2017 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
Till toppen