ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,75 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 maj 2022.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode om 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i utskott och 50 000 kronor till utskottsledamöterna.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor. Magnus Fredmer kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman antog principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen som ska gälla tills vidare.

Stämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda i ByggPartner-koncernen. Syftet med aktiesparprogrammet är bland annat att uppmuntra till eget aktieägande i ByggPartner och att underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda i koncernen. Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att den anställde förvärvar aktier i ByggPartner. Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, kommer deltagare efter utgången av respektive intjänandeperiod (om cirka tre år) att erhålla aktier i ByggPartner till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Villkoren är kopplade till fortsatt anställning i bolaget, att det egna aktieägandet i bolaget har bestått samt till att vissa prestationsmål har uppfyllts. Det maximala antalet aktier som omfattas av aktiesparprogrammet uppgår till 160 000 motsvarande cirka 1,30 procent av utestående aktier och röster i bolaget. För att säkerställa leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade stämman vidare att emittera 160 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag till ByggPartner. Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet eller till en tredje part för att leverera aktier till deltagare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 3 820 225 aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska ske för att ByggPartner ska kunna genomföra förvärvet av samtliga aktier i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Emissionen beräknas medföra att antal aktier i bolaget ökar från 12 107 103 till 15 927 328, motsvarande en utspädning om 24,0 procent av totala antalet aktier.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 1 461 989 aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska ske för att ByggPartner ska kunna genomföra förvärvet av samtliga aktier i Flodén Byggnadspartners AB. Emission av 1 461 989 aktier motsvarar en utspädning om 10,8 procent före villkorat förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning varigenom bolaget byter företagsnamn till ByggPartner Gruppen AB, gränserna för aktiekapitalet ändras till att vara lägst 10 mkr och högst 40 mkr och gränserna för antalet aktier ändras till att vara lägst 10 miljoner aktier och högst 40 miljoner aktier.

Protokoll från årsstämman kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.