Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 8 maj 2019 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på Geschwornergården vid Falu Gruva på Gruvgatan 1, Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 om 2,75 kronor per aktie samt att den 10 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2020 omvaldes Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp, Elisabeth Norman och Torsten Josephson. Stämman beslutade att minska styrelsen med en ledamot. Vidare valdes Tore Hallersbo som styrelsens ordförande och Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 720 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig på bolagets huvudkontor med adress Brunnsgatan 38 i Borlänge och på Bolagets webbplats, www.byggpartner.se.

Verkställande direktör föredrog framlagd årsredovisning och summerade årets viktigaste händelser.