ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2021. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 maj 2021.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen, 90 000 kronor till ordförande i utskott och 45 000 kronor för utskottsledamöterna, totalt maximalt 270 000 kronor för utskottsarbete.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor. Magnus Fredmer kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman antog principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020.

Stämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda i ByggPartner-koncernen. Syftet med aktiesparprogrammet är bland annat att uppmuntra till eget aktieägande i ByggPartner och att underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda i koncernen. Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att den anställde förvärvar aktier i ByggPartner. Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, kommer deltagare efter utgången av respektive intjänandeperiod (om cirka tre år) att erhålla aktier i ByggPartner till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Villkoren är kopplade till fortsatt anställning i bolaget, att det egna aktieägandet i bolaget har bestått samt till att vissa prestationsmål har uppfyllts. Det maximala antalet aktier som omfattas av aktiesparprogrammet uppgår till 150 000 motsvarande cirka 1,22 procent av utestående aktier och röster i bolaget. För att säkerställa leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade stämman vidare att emittera 150 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag till ByggPartner. Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet eller till en tredje part för att leverera aktier till deltagare.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inrätta ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för sex ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ByggPartner. Stämman beslutade för ändamålet om en emission av högst 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ett helägt dotterbolag till ByggPartner med rätt för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i optionsprogrammet. Överlåtelse ska ske till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Teckningskursen per aktie ska fastställas motsvarande 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period efter stämman. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i ByggPartner under vissa perioder efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för första, tredje och fjärde kvartalet 2024 samt första kvartalet 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning kan 200 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 1,63 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Syftet med programmet är att stärka ByggPartners förmåga att motivera och behålla viktiga personer i ledningspositioner samt att ytterligare stimulera till ökade insatser.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning genom en ny bestämmelse som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter och tillåta poströstning inför bolagsstämma.

Protokoll från årsstämman kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.