ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2023

Stabil orderstock och hög andel samverkansprojekt Januari - mars 2023• Orderingången uppgick till 1 272 (519) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 138 (639) Mkr• Rörelseresultatet har påverkats negativt av projektnedskrivningar och riskreserveringar om 220 Mkr i främst Mälardalen• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -184 Mkr (16) och EBITDA marginalen till -16,1 (2,5) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -204 (11) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -17,9 (1,8) procent• Resultatet efter skatt uppgick till -178 (7) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -10,21 (0,59) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81 (-68) Mkr• Soliditeten uppgick vid

Läs mer>

25 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2023

Delårsrapport ByggPartner januari-mars 2022

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS ÖKAD OSÄKERHET Nettoomsättningen uppgick till 639,0 (490,7) MkrRörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,2 (19,8) Mkr. Förvärvskostnader ingår med 6,4 Mkr (0). Exklusive förvärvskostnader uppgick rörelseresultatet till 17,6 Mkr.Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,8 (4,0) procent. Exklusive förvärvskostnader var rörelsemarginalen 2,7 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (15,3) Mkr.Resultatet per aktie uppgick till 0,59 (1,27) kronor.Orderingången uppgick till 519,5 (709,6) MkrOrderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 586,9 (2 824,9) MkrKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -68,1 (-8,1) Mkr” Vår produktionstakt har fortsatt att utvecklas starkt under inledningen av året, trots de utmaningar som en ökad osäkerheten i omvärlden

Läs mer>

18 maj, 2022|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport ByggPartner januari-mars 2022

Delårsrapport ByggPartner januari-mars 2021

FORTSATT STARK ORDERINGÅNG, REKORDSTOR ORDERSTOCK, ÖKAD OMSÄTTNING OCH MARGINALJanuari – mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 490,7 (432,0) Mkr Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,8 (14,5) Mkr Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,4) procent Resultatet efter skatt uppgick till 15,3 (11,4) Mkr Resultatet per aktie uppgick till 1,27 (0,94) kronor Orderingången uppgick till 709,6 (628,2) Mkr Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 824,9 (1 871,0) Mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 (-28,7) Mkr Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,3 (26,4) procent Tillträde av förvärvet av Huskomponenter Linghed AB har skett per 2021-01-04 ” Glädjande att

Läs mer>

18 maj, 2021|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport ByggPartner januari-mars 2021

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Historiskt stark orderingång under första kvartalet   Januari – mars 2020   • Nettoomsättningen uppgick till 432,0 (491,5) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14,5 (17,0) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,4 (3,5) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 11,4 (13,2) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,94 (1,09) kronor • Orderingången uppgick till 628,2 (325,4) Mkr • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 871 (1 877) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,7 (-13,7) Mkr • Soliditeten* uppgick vid periodens utgång till 26,4 (23,9) procent. • Styrelsen föreslår i nuläget

Läs mer>

14 maj, 2020|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2019

Januari – mars 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 491,5 (367,3) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,0 (12,0) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (3,3) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 13,2 (9,1) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 1,09 (0,75) kronor • Orderingången uppgick till 325 (605) Mkr • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 877 (1 838) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (7,3) Mkr • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28,0 (34,4) procent.    Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:    "En kraftig tillväxt, resultat och rörelsemarginal

Läs mer>

8 maj, 2019|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport januari – mars 2019

Delårsrapport januari – mars 2018

Januari – mars 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 367,3 (290,2) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,0 (8,7) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (3,0) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (6,9) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,75 (0,57) kronor • Orderingången uppgick till 605 (441) Mkr • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 838 (1 616) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (1,4) Mkr • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34,4 (38,1) procentCitat från Sverker Källgården, VD ByggPartner: "Omsättning och rörelsemarginal på väg upp och rekordstor

Läs mer>

16 maj, 2018|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport januari – mars 2018

Delårsrapport januari – mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 290,2 (325,3) Mkr · Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,7 (16,4) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (5,0) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (12,6) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 0,57 (1,04) kronor · Orderingången uppgick till 441 (423) Mkr · Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 616 (1 213) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (2,5) Mkr · Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 (38) procentCitat från Sverker Källgården, VD ByggPartner: ”En bra orderingång har skapat en rekordstor orderstock om 1 616 Mkr. Byggmarknaden fortsätter

Läs mer>

23 maj, 2017|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport januari – mars 2017
Till toppen