· Nettoomsättningen uppgick till 290,2 (325,3) Mkr
· Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,7 (16,4) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (5,0) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (12,6) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,57 (1,04) kronor
· Orderingången uppgick till 441 (423) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 616 (1 213) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (2,5) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 (38) procent

Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:

”En bra orderingång har skapat en rekordstor orderstock om 1 616 Mkr. Byggmarknaden fortsätter att vara positiv, med en stor efterfrågan på nya bostäder och samhällsfastigheter. ByggPartner står väl rustat för att bidra i den utvecklingen. Kundnyttan med partnering är att modellen ger våra kunder större möjligheter att hitta rätt lösningar samtidigt som den säkerställer slutkostnaden tidigare i processen. Vi är med tidigt i processen och projekten kan ibland ändras under den inledande fasen. Under slutet av 2016 och början på 2017 projekterades några av våra projekt om. Det innebar förskjutningar av byggstarter och i orderboken. Detta medförde att resultatet för första kvartalet blev något svagare. Partnering bygger på ömsesidigt förtroende och ett gemensamt ansvar för att genomföra projekten. Att arbeta mot ett gemensamt mål med kunden skapar en effektivare produktion och är stimulerande för alla parter.”

                                                                                           

                                                                                              Stora Skedvi skola, Säter 

VDs kommentar

Början av 2017 har fortsatt som slutet av 2016 med bra orderingång som skapat en rekordstor orderstock. Under kvartalet så har vi tecknat avtal med såväl gamla som nya kunder där bland andra Svenska Bostäder och Eskilstuna Kommunfastigheter kan nämnas.

Året fick en trög start med fortsatta förskjutningar i projektstarter vi inte kan råda över men under mars har upparbetningen tagit fart.

Vår strategi är att satsa på partneringmodellen. Partnering används i första hand i projekt som är svåra att definiera i tidiga skeden och är vanligast med kunder där det finns en upparbetad relation sedan tidigare. Miljö- och samhällsrelaterade frågor är en naturlig del genom hela byggprocessen och genomsyrar alla delar av verksamheten Kundnyttan med partnering är att modellen ger våra kunder större möjligheter att hitta rätt lösningar samtidigt som den säkerställer slutkostnaden tidigare i processen. Vi är med tidigt i processen och projekten kan ibland ändras under den inledande fasen. Under slutet av 2016 och början på 2017 projekterades några av våra projekt om. Det innebar förskjutningar av byggstarter och i orderboken. Detta medförde att resultatet för första kvartalet blev något svagare. Partnering bygger på ömsesidigt förtroende och ett gemensamt ansvar för att genomföra projektet. Att arbeta mot ett gemensamt mål med kunden skapar en effektivare produktion och är stimulerande för våra medarbetare. Vår fortsatt höga andel partneringprojekt, drygt 60 procent, av orderstocken är glädjande och helt i linje med vår strategiska plan. Satsningen på vår nya organisation med en Vice VD som fokuserar på entreprenadrörelsen känns rätt och vi har redan sett positiva förändringar i arbetssätt och styrning av verksamheten vilket bådar gott för framtiden. Rekryteringen av nya medarbetare fortsätter med oförminskad hastighet och vi kommer att öka trycket på den viktiga Uppsalamarknaden.

Inom entreprenadverksamheten har vi under slutet av 2016 och början av 2017 sett en växande orderstock med ett antal nya intressanta projekt, företrädelsevis bostäder åt allmännyttan vilket vi har en väl anpassad organisation för att utföra. Orderstocken var 1 616 Mkr vid periodens utgång vilket är ”all time high” i bolagets historia, jämfört med 1 213 Mkr vid utgången av första kvartalet föregående år och 1 465 Mkr vid 2016-års utgång. Nettoomsättningen sjönk till 290,2 Mkr första kvartalet jämfört med 325,3 Mkr föregående år. Det är vi inte nöjda med. Det var förskjutningar i projektstarter som påverkade vår omsättning negativt under kvartalet. Vårt tillväxtmål på medellång sikt är att bibehålla en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 10-15 procent. Lönsamheten nådde inte upp till vår förväntan. Det berodde dels på sena projektstarter, dels på att några projekt slutfördes med relativt sett lägre marginaler. Vårt lönsamhetsmål är att på medellång sikt leverera en EBIT-marginal om fem procent. Arbetet med att införliva service och JUF i vårt nya moderna verksamhetssystem är pågående och kommer underlätta arbetet för medarbetarna genom tydligare struktur samtidigt som vi ökar styrningen av verksamheten.

Byggmarknaden fortsätter att vara positiv, med en stor efterfrågan på nya bostäder och samhällsfastigheter. ByggPartner står väl rustat för att bidra i den utvecklingen. För att bäst ta vara på möjligheterna så fokuserar vi på kunder som uppskattar vårt arbetssätt och delar våra värderingar om hur projekt ska drivas. Vi kommer med sunt förnuft från Dalarna och ser med tillförsikt framåt.

Falun den 23 maj 2017

Sverker Källgården

VD