Januari – mars 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 491,5 (367,3) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,0 (12,0) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (3,3) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 13,2 (9,1) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,09 (0,75) kronor

• Orderingången uppgick till 325 (605) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 877 (1 838) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (7,3) Mkr

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28,0 (34,4) procent.

  

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:   

"En kraftig tillväxt, resultat och rörelsemarginal ökade. Vi har fortsatt fokus på lönsamhet och projektstyrning."

VD:s kommentar

Kvalitet i orderingång och orderstock i en fortsatt stabil marknad

   

Det är glädjande att ByggPartner växer som företag.

Marknadsarbetet med att välja rätt affär och att prioritera partneringprojekt fungerar bra. Vi väljer lönsamhet och projektmodell före volym. Orderingången för första kvartalet nådde inte upp till förra årets rekordhöga nivå. Kvaliteten var bra och vi fick förnyat förtroende från Gamla Byn i Avesta som ska bygga 70 hyreslägenheter. Det är ett uppdrag på cirka 121 miljoner kronor och andelen partneringprojekt ökade från 46 procent till 57 procent av orderstocken. Det ger oss en fortsatt stark position och skapar trygghet för framtiden.

Kraftig tillväxt, resultatet och rörelsemarginalen ökade

Den stora orderstocken driver tillväxten och omsättningen ökade med 34 procent till 491,5 miljoner kronor jämfört med 367,3 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet, EBIT, ökade med 42 procent till 17 miljoner kronor från 12 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade till 3,5 procent jämfört med 3,3 procent första kvartalet föregående år. Det negativa kassaflödet i kvartalet var en effekt av projektportföljens karaktär och faser, dock har vi samma starka interna fokus som tidigare på fakturering, vilket också syns i balansräkningen. Vid utgången av första kvartalet kunde vi konstatera att vi hade en kassa som nästan var dubbelt så stor som föregående år.

Vi upplever fortsatt att marknaden överlag är god inom de geografier och segment som ByggPartner verkar inom, framför allt samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I Uppsala har aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och Mälardalen ser vi en fortsatt god efterfrågan. Orderingången för andra kvartalet har börjat bra. Efter kvartalets utgång fick vi förnyat förtroende från Falu kommun att bygga cirka 60 lägenheter för ett vård- och omsorgsboende, ett partneringprojekt på cirka 156 miljoner kronor. Dessutom tilldelades vi ett projekt om 40 vårdplatser från Surahammars kommun och vi har även fått ett nytt uppdrag i partnering att bygga ytterligare ett datacenter åt EcoDataCenter. Det finns goda förutsättningar för att fortsätta växa i denna marknad.

Byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor passar oss väldigt bra

Byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor passar oss väldigt bra och vi bygger gärna flera projekt än ett stort. Framgång för oss är när vi får fortsatt förtroende att bygga för våra kunder. Genom partneringmodellen skapar vi öppenhet genom hela byggprocessen, från planering, projektering till produktion och färdigställande. Projektet startades upp under hösten 2018 och kommer att vara i full produktion under hela året. Planen är att färdigställa de två första projekten för Arboga Kommun under 2020. Det strategiska partneringsamarbetet med Arboga Kommun omfattar totalt en möjlighet om sju projekt.

Vi lyfter vår projektstyrning som en del i vårt lönsamhetsarbete

Under fjärde kvartalet lanserade vi vårt interna utbildningsprogram "Partner" och under första kvartalet 2019 var vi igång med de första aktiviteterna för att utbilda medarbetare i projektstyrning. En utbildning i produktionskostnadskalkyler och tidsplanering har genomförts. Nästa steg inom vårt utbildningsprogram är att fortsätta vässa oss inom entreprenadjuridik och prognosarbete i projekten.

Hållbart byggande och partnering går hand i hand

Partnering ger oss unika förutsättningar att genomföra analyser i projektens inledande skeden och att styra mot hållbara val av material och transporter. Vi är övertygade om att ökad samverkan är framtidens arbetssätt för att nå ett hållbart byggande. Därför har vi under en period arbetat genom vår partneringmodell, som en del i att kunna ta nästa steg på marknaden. Hållbarhet handlar om långsiktig lönsamhet för våra kunder, för samhället där vi bygger och för oss.

Nästa steg – Lönsamhet och Sveriges ledande leverantör av partnering i vår nisch

Tittar vi framåt så är vår ambition att bli den ledande leverantören av partnering i Sverige i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor. Partnering innebär en mer balanserad risk, både för oss och för kunden. Vi ska fortsätta våra aktiviteter för att öka lönsamheten. Det handlar om att säkerställa långsiktigheten och hållbarheten i leveransen av varje projekt. Vi växer som företag och investerar i våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång för att nå våra mål.

Projektet Vallaskolan i Sala där ByggPartner bygger en skola med plats för upp till 500 elever.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Januari – mars 2019

Orderingången inom koncernen under första kvartalet uppgår till 325 (605) Mkr vilket är en minskning med 46 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista mars 2019 till 1 877 (1 838) Mkr vilket motsvarar en ökning med två procent jämfört med samma period 2018.

Av orderstocken var 57 procent partneringprojekt. En ytterligare fördelning av orderstocken per segment ger att 51 procent av orderstocken var samhällsfastigheter, 39 procent var bostäder (varav fem procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt 10 procent kommersiella fastigheter, reparationer och service.

NETTOOMSÄTTNING

Januari – mars 2019

Omsättningen uppgick till 491,5 (367,3) Mkr, en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 439,1 (316,5) Mkr, en ökning med 39 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 46,4 (43,9) Mkr, en ökning med sex procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 10,4 (10,2) Mkr, en ökning med två procent.

RESULTAT

Januari – mars 2019

Rörelseresultatet uppgick till 17,0 (12,0) Mkr för första kvartalet, en ökning med 42 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 465,7 (347,5) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 8,7 (7,9) Mkr motsvarande 1,8 (2,1) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,5 (3,3) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,1 (0,2) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 16,9 (11,8) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,7 (2,8) Mkr och nettoresultat uppgick till 13,2 (9,1) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 13,5 (12,8) Mkr, en ökning med fem procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 3,6 (1,0), en ökning med 260 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 0,0 (0,6) Mkr, minskningen förklaras av en kundförlust i perioden om ca 0,5 Mkr.

KASSAFLÖDE

Januari – mars 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (7,3) Mkr för årets första kvartal. Till följd av införandet av IFRS 16 har kassaflödet från den löpande verksamheten ökat med 1,9 Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,1 (-0,7) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,6 (-1,9). Till följd av införandet av IFRS 16 har kassaflödet från finansieringsverksamheten minskat med 1,9 Mkr.

INVESTERINGAR

Investeringarna under kvartalet har varit låga, i kassaflödesanalysen framgår att investeringar i ställningsmaterial och lokaler har gjorts med 0,1 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 3,3 (2,2) Mkr under perioden.

FINANSIELL STÄLLNING

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 194,7 (132,3) Mkr. Soliditeten uppgick till 28,0 (34,4) procent. Till följd av införandet av IFRS 16 har soliditeten minskat med 0,8 procentenheter. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 164,5 (146,3) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 17,6 (7,9) Mkr, den stora ökningen är en effekt av införandet av det nya regelverket IFRS 16. Det egna kapitalet uppgick till 146,9 (138,4) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 524,4 (402,4) Mkr och har ökat med 13,4 Mkr som en följd av införandet av IFRS 16.

PERSONAL

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 440 (431) personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron under första kvartalet ligger i nivå med vår långsiktiga målsättning över 96 procent.

 

   

MODERBOLAGET

   

Omsättningen för moderbolaget uppgår till 2,8 (2,8) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -0,2 (0,1) Mkr.

  

MILJÖ & HÅLLBARHET

   

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2018 på sid 14-19 (www.byggpartner.se).

  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

   

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2018 på sidan 20–21 (www.byggpartner.se).

AKTIEN

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 3 845. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De sex största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 53 procent av aktiekapital och röster per den 31 mars 2019. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 29 mars framgår nedan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

I samband med bokslutskommunikén i februari så föreslog styrelsen en utdelning om 2,75 (2,50) kr per aktie vilket var en ökning med 0,25 kr per aktie jämfört med föregående års utdelning.

I mars tecknades ett avtal att bygga bostadshus med ca 70 lägenheter samt lokaler för seniorcenter och ungdomsmottagning i Avesta åt Gamla Byn AB. Byggentreprenaden som är en totalentreprenad uppgår till ca 121 MSEK och gick in i orderboken under första kvartalet 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTPERIODEN

I april tecknades ett avtal att bygga ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter åt Falu kommun. Byggentreprenaden som är en totalentreprenad uppgår till ca 156 MSEK och går in i orderboken under andra kvartalet 2019.

I april tilldelades ByggPartner en ny- och ombyggnation av Källbo Vårdboende i Surahammar åt Surahammars Kommun. Nästa steg i processen är kontraktsskrivning.

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma 2019 8 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 9 augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019 12 november 2019

Bokslutskommuniké 2019 februari 2020

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 00 399.

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 8 maj 2019 kl. 08:30 CET.

  

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

PRESENTATION 8 MAJ 09.00

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 8 maj kl. 09.00 där VD Fredrik Leo och CFO Helena Blom presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 8 566 42 707 eller +44 33 33 009 261.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/byggpartner-q1-2019

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt före presentationen på www.byggpartner.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För mer information, kontakta

Fredrik Leo, VD, mobil 070-677 66 10, e-post fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO, mobil 070-658 50 90, e-post helena.blom@byggpartner.se

Falun den 8 maj 2019

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)