Fortsatt stabil orderstock och förbättrad lönsamhet samt positivt kassaflöde

Oktober – December 2023

 • Orderingången uppgick till 1 278 (1 391) Mkr
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 590 (4 555) Mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 362 (1 502) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 Mkr (8) och EBITDA marginalen till 2,6 (0,5) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14 (-14) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 1,1 (-1,0) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8 (-16) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,18 (-0,72) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (-31) Mkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,5 (17,3) procent
 • Styrelsen föreslår att 0 (0) kr per aktie delas ut för räkenskapsåret 2023

Januari – December 2023

 • Orderingången uppgick till 4 903 (3 928) Mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 869 (3 957) Mkr
 • EBITDA uppgick till -92 (-51) och EBITDA marginalen till -1,9 (-1,3) procent
 • EBIT uppgick till -175 (-103) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -3,6 (-2,6) procent
 • Rörelseresultatet har påverkats negativt av tidigare kommunicerade projektnedskrivningar och riskreserveringar om 220 (170) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -165 (-93) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -5,11 (-4,82) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -127 (-72) Mkr
 • Bolaget har genomfört nyemissioner om cirka 299 Mkr, varav cirka 61 Mkr utgjordes av kvittning av fordran mot aktier, vilket har minskat bolagets räntebärande skulder med samma belopp. Bolaget har tillförts cirka 220 Mkr i likvida medel efter garanti- och emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 18 Mkr.

”Vår målmedvetna strävan att minska riskexponering i vår verksamhet har lett till att andelen samverkansentreprenader i vår projektportfölj har ökat kraftigt” Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB

VD:s kommentar

Positivt kassaflöde, stabil orderstock och stärkt balansräkning

ByggPartnerGruppens starka position inom samhällsfastigheter betyder alltmer i nuvarande marknad. Vi finns med våra dotterbolag närvarande på utvalda marknader som karaktäriseras av tillväxt och expansionsplaner. Vi har ett stort antal pågående kunddialoger kring nybyggnation och renovering inom de offentliga sektorerna såväl som inom vissa industrisegment.

Jag är nöjd med den samlade projektportfölj vi uppvisar idag. Vi har en betydande affärsvolym i tidiga skeden, så kallade fas 1:or, där vi samarbetar nära våra kunder med avsikt att starta projekt. Orderingången under kvartalet som uppgick till 1,3 mdr innebär att vår orderstock fortsatt är stabil på 4,6 mdr, i nivå med föregående årsskifte, trots en tydlig neddragning av verksamheten i Mälardalen. Av de nedskrivna fastprisprojekten i Mälardalen kvarstår det nu endast fyra som samtliga kommer att avslutas under året. Andelen bostäder (bostadsrätter och hyresfastigheter) i orderstocken har nu successivt minskat till 13 procent från 26 procent vid ingången av året.

Vår målmedvetna strävan att minska riskexponering i vår verksamhet har lett till att andelen samverkansentreprenader i vår projektportfölj har ökat kraftigt och uppgår till 64 procent av orderstocken.

ByggPartnerGruppens tydliga satsning på träbyggnation bekräftas också alltmer på våra marknader. Intresset för träbyggandet ökar stadigt, bland annat drivet av kravet på minskat klimatavtryck. Vi fortsätter samla och utveckla spetskompetens under varumärket Dalahusgruppen.

Kvartalets EBITDA uppgår till 36 Mkr (8 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 2,6 procent (0,5). Vi fortsätter vår resa mot en successivt ökande lönsamhet trots att vi fortsatt påverkas av den återstående projektvolymen i Mälardalsprojekten till 0-marginaler samt ett negativt resultat i Flodéns kopplat till avslut av de sista äldre projekt som påverkats starkt av kostnadsökningar.

Kvartalets positiva kassaflöde från den löpande verksamheten om + 66 mkr (- 31 mkr) är ytterligare ett tydligt besked om att den underliggande lönsamheten nu förstärks, även om det kan förekomma stora variationer mellan kvartalen.

Vår finansiella ställning är efter genomförda nyemissioner stabil och soliditeten uppgick till cirka 25 procent, vilket sammantaget ger oss en bra grund att stå på.

Efter periodens utgång har vi rekryterat en ny CFO, Karin Mällegård Djärf. Karin, som närmast kommer från Knightec och dessförinnan från AFRY, börjar den 1 juni.

Jag vill utifrån den förbättrade lönsamheten och det positiva kassaflödet, sammanfatta kvartalet med budskapet att vi ser framåt med positiva förtecken – vi är starka inom samhällsfastigheter, den stabila orderstocken innehåller en hög andel samverkansprojekt, och vi stärker vår spetskompetens inom träbyggnation. 2023 års stora projektnedskrivningar ligger nu bakom oss.

Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartner Gruppen AB