Rekordstor orderstock, stark orderingång,
stabil rörelsemarginal samt höjd utdelning

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 489,7 (501,8) Mkr
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,1 (19,4) Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (3,9) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 15,4 (14,9) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,27 (1,23) kronor
 • Orderingången uppgick till 700,9 (222,9) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 (23,9) Mkr
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 3,50 (3,25) kr per aktie

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 854,6 (1 939,6) Mkr
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,3 (70,0) Mkr
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,7 (3,6) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 53,3 (53,7) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,40 (4,44) kronor
 • Orderingången uppgick till 2 847,1 (1 571,4) Mkr
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 667,0 (1 675,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,4 (80,1) Mkr
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 22,8 (23,5) procent.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 3,50 (3,25) kr per aktie.

Kvartal efter kvartal slog vi vårt eget rekord med en allt större orderstock. Trots Covid-19 ser vi en marknad med fortsatt hög aktivitet och många intressanta affärsmöjligheter.”, kommenterar Fredrik Leo, VD, ByggPartner.

Okt – dec Okt – dec Jan – dec Jan – dec
2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning, tkr 489 674 501 791 1 854 648 1 939 640
Rörelseresultat, tkr 20 052 19 414 68 266 70 014
Rörelsemarginal, % 4,1 3,9 3,7 3,6
Resultat före skatt, tkr 19 892 19 248 67 860 68 930
Periodens resultat, tkr 15 390 14 907 53 330 53 729
Resultat per aktie, kr 1,27 1,23 4,40 4,44
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 27 358 23 916 33 439 80 063
Soliditet, % 22,8 23,5 22,8 23,5
Nettokassa + / nettolåneskuld – , tkr 143 478 164 713 143 478 164 713
Nettokassa + / nettolåneskuld – , tkr, exkl IFRS 16 159 682 182 975 159 682 182 975
Förslag till utdelning per aktie, kr 3,50 3,25 3,50 3,25
Orderingång, tkr 700 936 222 884 2 847 109 1 571 402
Orderstock, tkr 2 667 045 1 674 978 2 667 045 1 674 978

VD:s kommentar

Ett år av rekordstor orderingång och stabil rörelsemarginal

Det är alltid glädjande när ett konsekvent arbete ger resultat. För ByggPartner är den röda tråden allt tydligare. Den börjar med våra marknadsaktiviteter och valet av rätt projekt, via en allt vassare projektstyrning till ökad lönsamhet. Vår stora orderstock är fylld med projekt som vi har valt att lämna anbud på av strategiska skäl, med tonvikten på samhällsfastigheter och hyresrätter, helst i partnering. Rörelsemarginalen, som varit stabil under 2020, ökar under kvartalet till 4,1 procent (3,9). För helåret levererar vi en rörelsemarginal på 3,7 (3,6) procent.

När vi sammanfattar ByggPartner-året 2020 är vår starka orderingång den trend som är allra tydligast. Kvartal efter kvartal slog vi vårt eget rekord med en allt större orderstock. Vi ser en viss påverkan av pandemin i form av projektförskjutningar samtidigt som vi ser en marknad med fortsatt hög aktivitet och många intressanta affärsmöjligheter. Under kvartal fyra 2020 redovisar vi återigen en rekordstor orderingång på cirka 700 miljoner, vilket är mer än en fördubbling mot föregående år. Årets omsättning minskar med 4 procent till 1 855 miljoner kronor, vilket till del kan förklaras av förseningar i projektstarter.

ByggPartners konsekventa strategi – att välja rätt projekt, bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta i en rådgivande anda – är en jordnära och tydlig strategi som bottnar i vår värdegrund.

Stabil finansiell ställning och stor orderstock öppnar för ökad utdelning
I oktober beslutade en extra bolagsstämma om utdelning för verksamhetsåret 2019 på 3,25 kronor per aktie eller totalt 39,3 (33,3) Mkr. ByggPartners kassa per sista december uppgick till 160 (183) Mkr. Styrelsen för ByggPartner föreslår en utdelning på 3,50 kronor per aktie eller totalt 42,4 Mkr för verksamhetsåret 2020, en ökning med 7,7 procent.

Förvärv ger ökad konkurrenskraft inom träbyggande
Under slutet av året förvärvade vi Huskomponenter Linghed AB, som tillverkar byggelement i trä. Det nya dotterbolaget är ett strategiskt tillskott för ByggPartner och kommer att bidra till vår kompetens och konkurrenskraft när det gäller stora byggnader i massivträ. Att vara skickliga på träbyggande är dels en konkurrensfördel, dels en metod för oss att klara de allt hårdare klimatkraven och inte minst våra egna ambitiösa hållbarhetsmål. ByggPartner tog över ägandet i Huskomponenter Linghed AB 4 januari 2021 och nu pågår ett gemensamt utvecklingsarbete med syfte att optimera samverkanseffekten för båda parter och för våra kunder. Läs mer på sidan 21.

Nya uppdrag ökar affären i bl.a. Stockholm
Vi har vunnit två projekt för Micasa Fastigheter, som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Uppdragen innebär att vi tar rätt projekt utifrån vår strategi, samt ökar vår affär i Stockholm. Under kvartal fyra har vi vunnit flera uppdrag som är helt i linje med vår profil. Här kan nämnas ett avtal om strategisk partnering om tre skolprojekt för Gagnefs kommun, nya hyresrättsprojekt i Falun, Gävle och Eskilstuna, samt en förskola i Enköping.

Affärsplan 2021–2023
Under 2020 har vi arbetat med vår affärsplan för åren 2021–2023. Det strategiska temat i affärsplanen är att öka nöjdheten hos både kunder och medarbetare, samt att bli ännu bättre på det som redan idag är våra specialområden, bland annat partnering och träbyggande.

 

ByggPartners övergripande ambition är fortsatt att bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50 – 600 miljoner kronor. Det är en ambition som positionerar oss som bolag, som ger oss driv och som bidragit till det gångna årets starka orderingång. Under 2020 har vi stärkt vår organisation och vi känner oss redo att ta oss an en större affärsvolym.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder, leverantörer och medarbetare för alla insatser under ett år som inte var likt något annat.  

Falun den 18 februari 2021

Fredrik Leo, VD, ByggPartner

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 08:30 CET.