Förslag från valberedningen – ny styrelseordförande föreslås

ByggPartnerGruppen har informerats om att valberedningen föreslår att Per Sjöstrand väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman 2024 samt att Bo Olsson, Elisabeth Norman, Joachim Lönn, Magnus Hall och Tore Hallersbo omväljs som styrelseledamöter. Tore Hallersbo har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som ordförande. Även Helena Skåntorp har avböjt omval. “Jag bedömer att det nu är ett lämpligt tillfälle att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande att leda styrelsen och ByggPartnerGruppen vidare i dess utveckling”, säger Tore Hallersbo. “Tore valdes in i styrelsen vid börsintroduktionen 2016 och har varit ordförande sedan 2019. Bolaget är nu

Läs mer>

19 mars, 2024|Kommentarer inaktiverade för Förslag från valberedningen – ny styrelseordförande föreslås

ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

Fortsatt stabil orderstock och förbättrad lönsamhet samt positivt kassaflöde Oktober - December 2023Orderingången uppgick till 1 278 (1 391) MkrOrderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 590 (4 555) MkrNettoomsättningen uppgick till 1 362 (1 502) MkrRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 Mkr (8) och EBITDA marginalen till 2,6 (0,5) procentRörelseresultat (EBIT) uppgick till 14 (-14) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 1,1 (-1,0) procentResultatet efter skatt uppgick till 8 (-16) MkrResultatet per aktie uppgick till 0,18 (-0,72) kronorKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (-31) MkrSoliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,5 (17,3) procentStyrelsen föreslår

Läs mer>

22 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q3 2023

Stabilt orderläge, förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning. Juli - september 2023• Orderingången uppgick till 1 022 (1 011) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (1 083) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27 Mkr (-51) och EBITDA marginalen till 2,5 (-4,7) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 (-72) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-6,6) procent• Resultatet efter skatt uppgick till 2 (-59) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (-2,57) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (18) Mkr• Bolaget har genomfört nyemissioner om cirka 299 Mkr, varav cirka 61 Mkr utgjordes

Läs mer>

17 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q3 2023

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q2 2023

Stor orderstock och positivt rörelseresultat April - juni 2023• Orderingången uppgick till 1 331 (1 006) Mkr• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 743 (2 860) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 281 (733) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 Mkr (-24) och EBITDA marginalen till 2,2 (-3,3) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 (-29) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-3,9) procent• Resultatet efter skatt uppgick till 3 (-25) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (-2,10) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126 (9) Mkr• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till

Läs mer>

24 augusti, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q2 2023

ByggPartnerGruppen offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om högst 26 083 965 aktier med en teckningskurs om 10,70 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 18 juli 2023, indikerar att 24 406

Läs mer>

18 juli, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för ByggPartner Gruppen har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2023, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279,1 MSEK med en teckningskurs om 10,70 SEK per aktie, med möjlighet att utöka

Läs mer>

21 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för Styrelsen för ByggPartner Gruppen har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279 MSEK

ByggPartner bygger ny grundskola i partnering med Kommunfastigheter i Arboga

Kommunfastigheter i Arboga AB och ByggPartner har nu tecknat avtal om att i partnering uppföra en ny grundskola. Samverkansavtalet, ett så kallat partneringavtal, innebär att skolan kommer att byggas i samarbete mellan ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga. Kommunens samlade organisation har varit delaktiga i utrednings- och projekteringsprocessen vilket medför att samtliga verksamhetsområdens intressen beaktats.- Jag är mycket glad över förtroendet att få bygga en ny skola med Arboga kommun, som efter flera projekt har blivit en av landets mest rutinerade beställare av projekt i samverkan, säger Johan Sönnerlid, regionchef på ByggPartner.I projektet ingår bland annat hemklassrum, anpassad grundskola

Läs mer>

19 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner bygger ny grundskola i partnering med Kommunfastigheter i Arboga

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2023

Stabil orderstock och hög andel samverkansprojekt Januari - mars 2023• Orderingången uppgick till 1 272 (519) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 138 (639) Mkr• Rörelseresultatet har påverkats negativt av projektnedskrivningar och riskreserveringar om 220 Mkr i främst Mälardalen• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -184 Mkr (16) och EBITDA marginalen till -16,1 (2,5) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -204 (11) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -17,9 (1,8) procent• Resultatet efter skatt uppgick till -178 (7) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -10,21 (0,59) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81 (-68) Mkr• Soliditeten uppgick vid

Läs mer>

25 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2023

ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) har, genom ett separat pressmeddelande publicerat tidigare idag, offentliggjort att styrelsen beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK. I samband med detta har styrelsen för ByggPartnerGruppen för avsikt att fatta beslut om en

Läs mer>

7 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

Projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK samt senarelagt rapportdatum i ByggPartnerGruppen

Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) har idag, den 7 maj 2023, beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK i främst Mälardalen som fullt ut kommer belasta årets första kvartal. Det preliminära resultatet (EBITDA) för första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka -185 MSEK. Styrelsen har även beslutat att senarelägga Bolagets kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 till den 25 maj 2023. Marknadsläget har under 2023 fortsatt att utvecklas negativt med höga kostnadsökningar. Osäkerheten i marknaden är stor och har påverkat Bolagets fastprisprojekt negativt. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar

Läs mer>

7 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för Projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK samt senarelagt rapportdatum i ByggPartnerGruppen
Till toppen