ByggPartnerGruppen publicerar årsredovisning för 2023

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernen har nu publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns att ladda ned från bolagets hemsida byggpartnergruppen.se under Finansiella rapporter. För mer information vänligen kontakta:Sture NilssonVD / KoncernchefE-post: sture.nilsson@byggpartner.comMobil: 070-580 04 15 För mer information vänligen kontakta:Erik FobergCFOE-post: erik.foberg@byggpartner.comMobil: 070-416 97 20 Om ByggPartnerGruppenByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Vi är verksamma under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernens omsättning uppgick, 2023, till cirka 4,9 miljarder kronor. Vi är cirka 1 000 medarbetare, erbjuder Byggentreprenad, Byggservice,

Läs mer>

15 april, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen publicerar årsredovisning för 2023

Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.30 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 13.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.Rätt att delta, anmälan och fullmakter m mAktieägare som vill delta i stämman ska• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024,• dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för

Läs mer>

8 april, 2024|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Karin Mellegård Djärf ny CFO i ByggPartnerGruppen

ByggPartnerGruppen AB (publ) utser Karin Mellegård Djärf till ny CFO med tillträde den 1 juni 2024. Karin kommer ingå i koncernledningen. Karin Mellegård Djärf kommer närmast från rollen som CFO i Ratos-ägda Knightec. Dessförinnan var hon 10 år inom AFRY-koncernen i ledande roller. Karin har även en revisionsbakgrund.Karin efterträder Erik Foberg, som på egen begäran lämnar rollen som CFO för att i en något mindre omfattning vara kvar i bolaget som resurs inom främst finansiella utvecklingsområden.- Det gläder mig att välkomna Karin som CFO i ByggPartnerGruppen. Hon har en gedigen bakgrund från ledande roller inom ekonomistyrning och rapportering

Läs mer>

19 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för Karin Mellegård Djärf ny CFO i ByggPartnerGruppen

Erik Foberg slutar som CFO på ByggPartnerGruppen

ByggPartner Gruppen AB (publ) meddelar idag att Erik Foberg på egen begäran väljer att lämna rollen som Chief Financial Officer (CFO). Erik har varit CFO för ByggPartnerGruppen sedan januari 2021 och kommer att kvarstå i sin roll som CFO under hela uppsägningstiden om 6 månader. Erik kommer därefter att i en något mindre omfattning vara kvar i bolaget som resurs inom bland annat finansiering, M&A och IR. Rekryteringsprocessen av ny CFO inleds omgående.”Erik har haft en betydande roll i ByggPartnerGruppen under en period präglad av stora förändringar. Jag är glad att Erik med sin kompetens och erfarenhet finns

Läs mer>

7 december, 2023|Kommentarer inaktiverade för Erik Foberg slutar som CFO på ByggPartnerGruppen

Kommuniké från ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma 2023

ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma ägde rum idag den 24 november 2023. Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med två ledamöter, från fem till sju ledamöter, och nyvalde Per Sjöstrand och Magnus Hall.Per Sjöstrand (född 1958) är styrelseordförande i Instalco AB (publ) liksom grundare och tidigare VD för det bolaget. Per är även styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ). Per har erfarenhet som VD i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och

Läs mer>

24 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma 2023

ByggPartnerGruppens styrelse drar tillbaka förslag om incitamentsprogram

Styrelsen i ByggPartner Gruppen AB (publ) har informerats om att en av bolagets större aktieägare med närstående, som tillsammans innehar mer än 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, inte kommer att bifalla styrelsens förslag om incitamentsprogram.Styrelsen har därför beslutat att återta förslagen om prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda respektive teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, då besluten kräver bifall av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.Styrelsen avser återkomma med nya förslag till incitamentsprogram till årsstämman 2024.Till följd av detta kommer extra bolagsstämman den 24 november 2023

Läs mer>

22 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens styrelse drar tillbaka förslag om incitamentsprogram

Kallelse till extra bolagsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 13.00 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 12.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.Rätt att delta, anmälan, fullmakter m mAktieägare som vill delta i stämman skadels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 november 2023,dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för deltagande i

Läs mer>

31 oktober, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra bolagsstämma i ByggPartnerGruppen

Valberedning för ByggPartnerGruppen utsedd

ByggPartnerGruppens valberedning med uppgift att för årsstämman 2024 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts. Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen iseptember ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat påEuroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen iseptember, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någonav de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningenska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa treägarrepresentanter

Läs mer>

20 oktober, 2023|Kommentarer inaktiverade för Valberedning för ByggPartnerGruppen utsedd

ByggPartnerGruppens företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 juli 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet, som visar att 24 406 584 aktier, motsvarande cirka

Läs mer>

19 juli, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens företrädesemission övertecknad

Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023

ByggPartnerGruppens årsstämma ägde rum den 20 juni 2023. Vid årsstämman fattades, bland annat, följande beslut: Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp samt nyvalde Joachim Lönn som styrelseledamöter. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande.Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim

Läs mer>

20 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023
Till toppen