Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.30 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 13.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.Rätt att delta, anmälan och fullmakter m mAktieägare som vill delta i stämman ska• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024,• dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för

Läs mer>

8 april, 2024|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Kommuniké från ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma 2023

ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma ägde rum idag den 24 november 2023. Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med två ledamöter, från fem till sju ledamöter, och nyvalde Per Sjöstrand och Magnus Hall.Per Sjöstrand (född 1958) är styrelseordförande i Instalco AB (publ) liksom grundare och tidigare VD för det bolaget. Per är även styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ). Per har erfarenhet som VD i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och

Läs mer>

24 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 13.00 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 12.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.Rätt att delta, anmälan, fullmakter m mAktieägare som vill delta i stämman skadels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 november 2023,dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för deltagande i

Läs mer>

31 oktober, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra bolagsstämma i ByggPartnerGruppen

Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023

ByggPartnerGruppens årsstämma ägde rum den 20 juni 2023. Vid årsstämman fattades, bland annat, följande beslut: Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp samt nyvalde Joachim Lönn som styrelseledamöter. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande.Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim

Läs mer>

20 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023 kl. 10.00 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva, Gruvplatsen 1, i Falun. Inregistrering börjar kl. 9.30. Rätt att delta, anmälan och fullmakterAktieägare som vill delta i stämman skadels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 juni 2023,dels anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast onsdagen den 14 juni 2023, genom brev till ByggPartner Gruppen AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com, på telefon 08-402

Läs mer>

17 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i ByggPartnerGruppen

Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2022

ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,75 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 maj 2022.Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode om 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 225 000 kronor

Läs mer>

18 maj, 2022|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 556710-9243, kallas härmed till årsstämma onsdag den 18 maj 2022 kl. 15.00 i konferenslokalen Cuprum vid Falu gruva med adress Gruvplatsen 1, 791 61 Falun Deltagande vid stämmanAktieägare som önskar delta i stämman ska·             dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 maj 2022; och·             dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast torsdagen den 12 maj 2022.Anmälan om deltagande kan göras per post till ByggPartner, Att: Erik Foberg, Box 848, 781 28 Borlänge, eller via e-post till

Läs mer>

12 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB

ByggPartner och Borlänge kommun bygger tre förskolor i strategisk partnering

ByggPartner har skrivit kontrakt med Borlänge kommun för genomförande av tre olika förskoleprojekt. Projekten ska genomföras i en så kallad strategisk partnering.En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal där parterna tillsammans utreder, planerar och genomför ett antal projekt över en viss tid. Det strategiska partneringavtalet mellan ByggPartner och Borlänge kommun omfattar tre förskolor med cirka 10 avdelningar på varje förskola. Borlänge kommun och ByggPartner inleder nu den gemensamma program- och projekteringsfasen. Exakt vad som kommer att byggas bestäms alltså i samverkan under de kommande månaderna, varför ingen entreprenadsumma ännu är beräknad. För mer information: Johan Karlsson, entreprenadchef

Läs mer>

12 augusti, 2021|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner och Borlänge kommun bygger tre förskolor i strategisk partnering

Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2021

ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2021. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 3,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 20 maj 2021. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Tore Hallersbo,

Läs mer>

18 maj, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från ByggPartners årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdag den 18 maj 2021.Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de beslut som stämman fattar kommer att offentliggöras den 18 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Deltagande vid stämman Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska: • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda

Läs mer>

13 april, 2021|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB
Till toppen