Fotografering för Byggpartner Arboga
Fotografering för Byggpartner Arboga
Fotografering för Byggpartner Arboga
Fotografering för Byggpartner Arboga
previous arrow
next arrow

Skogsgläntans förskola och omsorgsboendet Åspegeln är byggda som del av en strategisk partnering med Arboga kommun ByggPartner

Tryggare projekt med strategisk partnering

Ett tajt lag, med deltagare som kompletterar varandra och tillsammans skapar lyckade projekt. Det är poängen med partnering i byggbranschen. På Arboga kommun valde man att gå ett steg längre och jobba i strategisk partnering.

På den nya förskolan Skogsgläntan i Arboga leker barnen i en trygg miljö. Namnet Skogsgläntan har dels en koppling till platsen, med skogen strax intill, dels till förskoleverksamhetens vision om att barnen ska ha naturen som ett hjälpmedel i sitt lärande.
– Det är ett jättebra namn, säger förskolechef Mia Vainionpää, som också påpekar att det är pedagogerna själva som har hittat på det.

Att få delta i utformningen av sin framtida arbetsplats är få förunnat. Men pedagogerna på Skogsgläntan har fått möjlighet att tycka till innan byggstart. Det är en av fördelarna med partnering. Ett arbetssätt som blir ännu tydligare i en strategisk partnering, vilket innebär att en kund och en entreprenör tillsammans, under ett antal år, genomför flera projekt med delvis samma organisation. Syftet är att parterna ska lära känna varandra väl, bygga erfarenheter och fortlöpande bli ett bättre lag.
– Strategisk partnering är en bra metod för Arboga kommun. Dels eftersom vi planerar att bygga flera projekt över tid, dels för att vi inte har alla specialistresurser internt på kommunen och därför behöver en erfaren entreprenör vid vår sida, säger Tomas Rådman, byggprojektledare på Kommunfastigheter i Arboga.
I dagsläget har ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga AB genomfört två projekt tillsammans. Det ena är förskolan Skogsgläntan, en helt ny byggnad i centrala Arboga med plats för 175 barn uppdelade i flera avdelningar. Lokalerna bjuder in till lek och lärande med spännande utemiljöer och i det egna köket lagas maten på plats. Det andra projektet är vård- och omsorgsboendet Åspegeln med 80 lägenheter, vackert beläget nära Arbogaån. Båda projekten representerar stora satsningar från kommunens sida och kräver en ansvarsfull entreprenör.
– Vi ser tydliga kvalitetsmässiga och ekonomiska motiv till att välja partnering, men vi gillar också känslan av trygghet i ett väl fungerande samarbete, säger Tomas Rådman.
ByggPartner har jobbat i partnering sedan bolaget startades 1992 och har en tydlig målsättning att öka andelen partneringprojekt. Kunderna blir genom det dialogbaserade arbetssättet snabbt engagerade i projekten och tillsammans skapar gruppen nytta för alla parter. De som ska jobba i förskolan och på omsorgsboendet har varit involverade i projekteringen och fått bidra med sin kunskap och erfarenhet kring lokaler och utomhusmiljö. Att en anläggning som byggs i partnering blir bättre, det är alla deltagare överens om. Dessutom blir det enklare att styra de ”hårda” faktorerna i mål, som tid, pengar och kvalitet.
– En effekt av vår strategiska partnering är att vi kan utveckla ett prestigelöst förhållande till Kommunfastigheter i Arboga AB. Vi blir ett starkare lag, som delar målbild och drivkrafter, säger Mathias Eriksson, arbetschef för ByggPartners region Mälardalen.
Att jobba i partnering kräver ett större engagemang från alla inblandade. När hela gruppen jobbar som en kraft och det är högt i tak blir effekten maximal. Tomas Rådman ser hur engagemanget har ökat i takt med att organisationen har blivit varm i kläderna.
– Vårt samarbete med ByggPartner har verkligen utvecklats över tid. Nu har vi lärt känna varandra och vågar säga sanningen i alla lägen. Den öppna dialogen sparar mycket tid och pengar.