Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 16 maj 2018 för årsstämma. Årsstämman ägde rum i konferenslokalen Cuprum vid Falu Gruva på Gruvplatsen 1, Falun. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 om 2,50 kronor per aktie samt att den 18 maj 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2019 omvaldes Louise Nilsson, Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp och Torsten

Josephson. Stämman beslutade även att utöka styrelsen med en ledamot och Elisabeth Norman nyvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Vidare omvaldes Torsten Josephson som styrelsens ordförande och Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med de större aktieägarnas förslag, att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 800 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på bolagets med adress Brunnsgatan 38 i Borlänge och på Bolagets webbplats, www.byggpartner.se.

Verkställande direktör föredrog framlagd årsredovisning och summerade årets viktigaste händelser.