April – juni 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 501,4 (421,5) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,4 (11,4) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (2,7) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 12,7 (8,8) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,05 (0,73) kronor

• Orderingången uppgick till 484 (593) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 860 (2 010) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,8 (33,3) Mkr

Januari – juni 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 992,9 (788,7) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,4 (23,4) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,4 (3,0) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 25,9 (17,9) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 2,14 (1,48) kronor  

• Orderingången uppgick till 810 (1 198) Mkr  

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 860 (2 010) Mkr  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 (40,6) Mkr  

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,6 (27,4) procent.

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

”Fortsatt kraftig tillväxt gav ökat resultat och stärkt kassa.”

VD:s kommentar

                         

Stabil marknad och god projektmix

Ett år har nu gått sedan mitt tillträde som VD och fokus ligger fortsatt på uppdraget att öka lönsamheten. I marknadsarbetet visar detta sig genom att vi koncentrerar oss på att välja rätt kunder och på att prioritera partneringprojekt vilket medfört att orderingången fluktuerat något mer mellan kvartalen. Orderingången för andra kvartalet var stabil på 484 miljoner kronor (593). Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 860 miljoner kronor (2 020). Andelen partneringprojekt uppgick till 57 procent, samhällsfastigheter tillsammans med kommersiella fastigheter och hyresfastigheter representerade mer än 90 procent av orderstocken. Det är helt i linje med vår strategi. Under kvartalet vann ByggPartner bl.a. upphandlingar av projekt för samhällsfastigheter med Surahammars Kommun, Falu Kommun och Högskolan Dalarna samt en datahall tillsammans med EcoDataCenter. Inom entreprenadverksamheten är de flesta projekt i storleken 50 till 300 miljoner kronor. Det är här ByggPartner har en stark position.

Marknaden överlag är god inom de geografier och segment som ByggPartner verkar inom. I Uppsala som ingår i Mälardalen har aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och övriga delar av Mälardalen ser vi en fortsatt god efterfrågan.

ByggPartners strategi är att växa organiskt med ökad lönsamhet. Efter periodens utgång tog vi ett viktigt steg in på marknaden i Gävle. Vi vann ett partneringavtal fas 1 (se sid 18) att bygga samhällsfastigheter tillsammans med Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Fortsatt kraftig tillväxt gav ökat resultat, starkt kassaflöde och stärkt kassa

Omsättningen ökade med 19 procent till 501,4 miljoner kronor (421,5). De tre största pågående projekten under kvartalet representerade tillsammans totalt cirka 20 procent av omsättningen. Vi bygger gärna fler mindre än ett stort.

Kvartalets rörelseresultat, EBIT, ökade starkt med 43 procent till 16,4 miljoner kronor (11,4). Rörelsemarginalen, EBIT, ökade till 3,3 procent (2,7). I tillägg till entreprenadverksamheten som levererade ett stabilt resultat så utvecklades verksamheten inom Byggservice fortsatt bra under kvartalet. Ställningar och fallskydd hade en något svagare utveckling.

Kassaflödet var starkt och vid utgången av perioden var kassan 157,0 miljoner kronor (74,7) dvs mer än en fördubbling jämfört år. Utdelning till aktieägarna utbetalades med 33,3 miljoner kronor under kvartalet (30,3).

Nästa steg – fortsatt fokus på projektstyrning, marginalen och hållbart byggande

Kompetenta medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och vi fortsätter aktiviteterna för att öka lönsamheten genom att stärka vår projektstyrning. Steg för steg flyttar vi fram positionen genom att använda ByggPartners långa erfarenhet från partneringprojekt. På ByggPartner är vi övertygade om att ökad samverkan, partnering, är framtidens arbetssätt för ett hållbart samhällsbyggande. Våra medarbetare utbildas i material- och metodval för att minska miljöpåverkan och livscykelanalysen blir en naturlig del i ByggPartners partneringmodell. Förutom att vi utbildar våra medarbetare så genomför vi workshops med våra kunder med temat ”LCA – en drivande kraft i byggprocessen”.  Vår ambition är att bli den ledande leverantören av partnering i Sverige i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken 50–300 miljoner kronor.

Många mervärden skapas i direktkontakten mellan medarbetare och kund. Därför ska det vara enkelt att arbeta med ByggPartner. Det finns inget som kan ersätta kompetenta medarbetares engagemang. Därför är alla medarbetare nyckeln till vår framgång.

Borlänge den 9 augusti 2019

Fredrik Leo, VD ByggPartner

Projektet Riggen i Nacka där ByggPartner bygger studentlägenheter i partnering åt Rodrets Bostad AB.

Orderingång och orderstock

April – juni 2019

Orderingången inom koncernen under andra kvartalet uppgår till 484 (593) Mkr vilket är en minskning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista juni 2019 till 1 860 (2 010) Mkr vilket motsvarar en minskning med åtta procent jämfört med samma period 2018.

Januari – juni 2019

Orderingången inom koncernen under första halvåret uppgår till 810 (1 198) Mkr vilket är en minskning med 32 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista juni 2019 till 1 860 (2 010) Mkr vilket motsvarar en minskning med sju procent jämfört med samma period 2018.

Av orderstocken var 57 procent partneringprojekt. En ytterligare fördelning av orderstocken per segment ger att 61 procent av orderstocken var samhällsfastigheter, 33 procent var bostäder (varav tre procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt sex procent kommersiella fastigheter, reparationer och service.

Nedanstående diagram visar orderingång och orderstock per kvartal.      

Nettoomsättning

April – juni 2019

Omsättningen uppgick till 501,4 (421,5) Mkr, en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 439,7 (369,0) Mkr, en ökning med 19 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 53,6 (44,7) Mkr, en ökning med 20 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 13,2 (13,8) Mkr, en minskning med fyra procent.

Januari – juni 2019

Omsättningen uppgick till 992,9 (788,7) Mkr, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 878,8 (685,5) Mkr, en ökning med 28 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 100,0 (88,5) Mkr, en ökning med 13 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 23,6 (24,0) Mkr, en minskning med två procent.

Resultat

April – juni 2019

Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (11,4) Mkr för andra kvartalet, en ökning med 43 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 474,7 (401,0) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 10,3 (9,0) Mkr motsvarande 2,0 (2,1) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,3 (2,7) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,1 (0,1) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 16,3 (11,3) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,6 (2,5) Mkr och nettoresultat uppgick till 12,7 (8,8) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 11,8 (8,0) Mkr, en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 2,9 (1,2), en ökning med 134 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 1,8 (2,2) Mkr en minskning med 21 procent.

Januari – juni 2019

Rörelseresultatet uppgick till 33,4 (23,4) Mkr för första halvåret, en ökning med 43 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 940,4 (748,4) Mkr. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 19,0 (16,9) Mkr motsvarande 1,9 (2,1) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,4 (3,0) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,3 (0,3) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 33,1 (23,1) Mkr. Periodens skattekostnad var 7,3 (5,3) Mkr och nettoresultat uppgick till 25,9 (17,9) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 25,3 (18,3) Mkr, en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 6,6 (2,3), en ökning med 190 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 1,8 (2,9) Mkr, en minskning med 38 procent.

Kassaflöde

April – juni 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,8 (33,3) Mkr för andra kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,5 (-0,8) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -36,0 (-31,1).

Januari – juni 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 (40,6) Mkr för första halvåret. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,7 (-1,5) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -38,6 (-33,0).

Investeringar

Investeringarna under första halvåret har varit låga, i kassaflödesanalysen framgår att investeringar i ställningsmaterial och verksamhetssystem har gjorts med 1,7 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 6,9 (4,1) Mkr under perioden.

Finansiell ställning

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 217,0 (133,7) Mkr. Soliditeten uppgick till 24,6 (27,4 procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 143,3 (124,0) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 17,0 (7,1) Mkr, den stora ökningen är en effekt av införandet av det nya regelverket IFRS 16 (se not 1 på sidan 15). Det egna kapitalet uppgick till 126,3 (116,9) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 513,0 (427,1) Mkr.

Personal

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 448 (432) personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron under första halvåret ligger i nivå med vår långsiktiga målsättning över 96 procent.

Moderbolaget

Omsättningen för moderbolaget under första halvåret uppgår till 7,5 (5,6) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (-0,3) Mkr.

Aktien

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 3 890. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De sex största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 53 procent av aktiekapital och röster per den 30 juni 2019. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 28 juni framgår nedan.

Miljö & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners

verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2018 på sid 14-19 (www.byggpartner.se).

Risker och osäkerhetsfaktorer

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2018 på sidan 20–21 (www.byggpartner.se).

Aktien

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 3 890. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De sex största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 53 procent av aktiekapital och röster per den 30 juni 2019. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 28 juni framgår nedan.

Väsentliga händelser under KVARTALET

I april tecknades ett avtal att bygga ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter åt Falu kommun. Byggentreprenaden som är en totalentreprenad i partnering uppgår till ca 156 MSEK.

I maj tecknades ett avtal med EcoDataCenter om att bygga Dalarnas största datahall, en totalentreprenad i partnering om ca 45 Mkr.

I juni tecknades ett avtal med Surahammars kommun om att utföra en ny- och ombyggnation av Källbo vårdboende åt Surahammar kommun. Byggentreprenaden som är en utförandeentreprenad uppgår till ca 87 Mkr.

I juni tecknades ett avtal med Högskolan Dalarna om en ombyggnation av två hus samt en ljusgård på Campus Falun. Byggentreprenaden som är en totalentreprenad uppgår till ca 94 Mkr.

Väsentliga händelser EFTER UTGÅNGEN AV rapportperioden

I juli tecknades ett avtal avseende fas 1 med Gavlefastigheter och Gavlegårdarna om att i partnering utföra byggnation av Södra Hemlingsby som innehåller skola, förskola samt vård- och omsorgsboende.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari-september 2019 12 november 2019

Bokslutskommuniké 2019 februari 2020

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 00 399.

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 9 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

PRESENTATION 9 augusti 09.00

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 9 augusti kl. 09.00 där VD Fredrik Leo och CFO Helena Blom presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 8 505 58 369 (Sverige), +44 33 330 09 273 (UK) eller +18 33 526 83 84 (US).

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/byggpartner-q2-2019 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt före presentationen på www.byggpartner.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För mer information, kontakta

Fredrik Leo, VD, mobil 070-677 66 10, e-post fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO, mobil 070-658 50 90, e-post helena.blom@byggpartner.se

Falun den 9 augusti 2019

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Tore Hallersbo                   Torsten Josephson               Elisabeth Norman

Ordförande                                 Ledamot                              Ledamot

Bo Olsson                                 Helena Skåntorp

Ledamot                                    Ledamot                           

Fredrik Leo

Verkställande direktör