April – juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 421,5 (320,6) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,4 (10,4) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,7 (3,3) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 8,8 (7,9) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (0,65) kronor
· Orderingången uppgick till 593 (408) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,3 (52,1) Mkr

Januari – juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 788,7 (610,8) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,4 (19,1) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (3,1) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 17,9 (14,7) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,48 (1,22) kronor
· Orderingången uppgick till 1 198 (849) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 010 (1 704) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,6 (53,4) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 27,4 (32,8) procent

Ny VD och koncernchef för ByggPartner sedan 1 augusti

Fredrik Leo, tidigare vice VD och ansvarig för entreprenaddelen för ByggPartner, utsågs av styrelsen till ny VD och koncernchef från 1 augusti.  

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

”Stark tillväxt under delårsperioden med såväl rekordhög omsättning som orderstock. Nu är fokuset på att öka lönsamheten. Jag ser verkligen fram emot att leda ByggPartner in i framtiden”

VD:s kommentar

                         

Marknadsarbetet har gett resultat – under andra kvartalet fortsatte utvecklingen med en stark orderingång. Koncernen hade för första gången en orderstock på över två miljarder kr samtidigt som vi i den ökat andel partneringprojekt. Det skapar trygghet och en stark position för framtiden. Nettoomsättningen ökade, marginalen minskade något och vi hade ett fortsatt bra kassaflöde. Marknaden är orolig men än så länge så ser vi ingen avmattning inom de flesta av de geografier och segment som vi verkar inom, framförallt samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. Vi har många goda nyheter att framföra i delårsrapporten men vi är inte nöjda med rörelsemarginalen, vilket blir mitt viktigaste uppdrag framöver – att öka lönsamheten.

Fortsatt stark orderingång, orderstock på över två miljarder samt ökad omsättning

Under andra kvartalet fortsatte vår starka orderingång med en stor andel partneringprojekt. Vi har startat ett nytt samarbete med HEFAB Fastighets AB. Projektet omfattar att i samverkan bygga 134 lägenheter, en förskola med fyra avdelningar och två LSS-boenden i södra Stockholm. Partneringprojektet beräknas uppgå till cirka 230 Mkr och registrerades i orderboken under delårsperioden. Flera partneringprojekt gick under andra kvartalet från fas 1 (projektering) in i fas 2 (produktion) och ökade på orderingången under kvartalet. Andelen partneringprojekt ökade och var vid utgången av perioden 51 procent av vår totala orderstock.

Under andra kvartalet fortsatte vi att växa starkt inom Entreprenad- och Serviceverksamheten. Vi har fler partneringprojekt i fas 2 igång jämfört med förra året vilket ökade omsättningen i perioden. Den ökade omsättningen inom Service är ett resultat av intåg i nya marknader samt en väl inarbetad organisation med flera återkommande kunder. Ställningsverksamheten har även i år gått på högvarv och gav en omsättning och ett resultat likvärdigt med samma period förra året.

Rörelseresultatet ökade, marginalen minskade och bra kassaflöde

Rörelseresultat ökade som en konsekvens av en högre omsättning i kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen minskade. Rörelseresultatet och marginalen påverkades negativt under kvartalet av nedskrivning av ett projekt i Stockholm och ett projekt i Västerås, inget av dem är partneringprojekt. Rörelsemarginalen för första halvåret är i paritet med samma period förra året.

Under andra kvartalet så fortsatte verksamheten att leverera ett starkt kassaflöde. Vårt kontinuerliga arbete med att förbättra faktureringsprocessen gav resultat. En låg kapitalbindning är en förutsättning i ByggPartners affär.

Utveckling av vår affärsmodell – partneringerbjudandet

Vårt fokus ligger på kunderna och deras behov. Vi föredrar partnering som är en flexibel och dynamisk samarbetsform och hållbar affärsmodell. I partnering arbetar byggherre, byggare och andra intressenter i nära samarbete och byggplanen är dynamisk. Tillsammans med våra kunder så vill ByggPartner arbeta proaktivt genom hela byggprocessen och de parallella delprocesser som ett partneringprojekt innebär. Förutom att vara en förstklassig byggentreprenör så vill vi även kunna erbjuda vår kompetens tidigare i värdekedjan för att skapa ett mervärde för kunden.

Nästa steg – nå våra mål

För att nå våra finansiella mål med en årlig genomsnittlig tillväxt på 10–15 procent samt en rörelsemarginal (EBIT) på över fem procent följs affärsplanen upp regelbundet och avvikelser korrigeras med aktiviteter på kort och lång sikt. Tillväxttakten följer affärsplanen men för att förbättra rörelsemarginalen pågår aktiviteter. Koncernens prioriteringar för att öka marginalen är dels att säkerställa att vi väljer rätt affär – för oss handlar det om fortsatt fokus på partneringprojekt, dels projektstyrning och dels utveckling av vårt partneringerbjudande. Slutligen, för oss är den viktigaste tillgången medarbetarnas förmåga och prestation, som i slutändan avgör utveckling och resultat. Jag ser verkligen fram emot att leda ByggPartner in i framtiden och tillsammans med mina kollegor ta företaget till nästa nivå.