REKORDHÖG ORDERINGÅNG, ORDERSTOCK & STABIL MARGINAL
Juli – september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 433,0 (445,0) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,4 (17,2) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (3,9) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (13) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,01 (1,07) kronor
· Orderingången uppgick till 764,0 (539,0) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 476,0 (1 954,0) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (10,0) Mkr
 

Januari – september 2020

·
Nettoomsättningen uppgick till 1 365,0 (1 437,8) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 48,2 (50,6) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (3,5) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 37,9 (38,8) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 3,13 (3,21) kronor
· Orderingången uppgick till 2 146,0 (1 349,0) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 476,0 (1 954,0) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (56,1) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28,2 (21,5) procent.

”Vår konsekventa linje att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på ett rådgivande arbetssätt är en strategi som ger resultat. Vår orderingång om 764 miljoner kronor i kvartalet ökade med 42 % och är starkare än någonsin liksom orderstocken om 2 475 miljoner kronor.”, kommenterar Fredrik Leo, vd.

 

VD: s kommentar

Tydlig affärsstrategi ger rekordstark orderingång
Vi på ByggPartner vill vara tydliga mot marknaden. Därför driver vi en konsekvent linje som utgår från vår värdegrund. Här gäller att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på ett rådgivande arbetssätt. Det är en strategi som ger resultat. Vår orderingång är starkare än någonsin tidigare och uppgick till 764 (539) miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 433 (445) miljoner kronor och påverkades av förskjutningar i byggstarter bland annat på grund av covid-19.Tack vare effektivitet i projekten lyckades vi hålla rörelsemarginalen på 3,6 (3,9) procent. Kassaflödet förbättrades väsentligt i kvartalet jämfört med föregående år. Kassaflödet för Jan-sep är dock lägre än föregående år, primärt som en följd av den lägre faktureringen. Under inledningen av fjärde kvartalet har vi produktionsstartat ett antal större projekt.

Entreprenadverksamheten växer stadigt med bättre lönsamhet
ByggPartners entreprenadverksamhet växer stadigt och lönsamheten förbättras, marginalen ökade med 15 procent till 4,1 (3,5) procent för tredje kvartalet och för perioden till 3,6 (3,1) procent.   

Under kvartalet har vi vunnit både större och mindre uppdrag inom kategorierna samhällsfastighet och skola. Här finns exempelvis Ornäs skola i Borlänge, lasaretten i Falun och Avesta samt uppdrag för Specialfastigheter och Domstolsverket.

I augusti skrev vi kontrakt för byggandet av ett projekt som verkligen kännetecknar ByggPartners sätt att tänka: Hemlingborg i Gävle. Projektet omfattar skola, förskola, äldreboende och idrottshall i en enda stor träbyggnad. Vi genomför arbetet i partnering tillsammans med Gavlefastigheter och Gavlegårdarna och har under ett års tid varit djupt delaktiga i utformningen. Läs gärna mer om projektet på sidan 21.

 

Corona-pandemin påverkade framförallt Byggservice och Ställningar/fallskydd

ByggPartner Byggservice har haft en tuff tid, delvis beroende på Corona-pandemin som gör det svårt för våra medarbetare att få komma in och göra åtgärder i exempelvis privatbostäder, sjukhus, etc. Ställningar/fallskydd påverkades negativt under kvartalet av förskjutningar i projektstarter. Vi fortsätter trots det arbetet med att utveckla vårt Byggservice-koncept i flera regioner, eftersom vi vet att den kompletta produkt som vi kan erbjuda, med entreprenad, byggservice och ställning/fallskydd, är attraktiv på marknaden.

Åtgärder för att minska smittspridning
I vår verksamhet har pandemin inte fått några betydande effekter, undantaget Byggservice och ställningar/fallskydd. Vi arbetar alltjämt för att skydda våra medarbetare, kunder och leverantörer och följer Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittspridningen.

 

Nya uppdrag med rätt profil
Om vi ser in i fjärde kvartalet kan vi konstatera att orderingången är fortsatt stark. ByggPartners entreprenadverksamhet växer stadigt med flera uppdrag som är helt i linje med vår profil som bolag, till exempel en strategisk partnering för Gagnefs kommun, som omfattar tre skolprojekt i ett ramavtal. Vi har även två projekt för Micasa Fastigheter som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Uppdragen innebär att vi tar marknadsandelar inom vård- och omsorg samt skola. Det är kategorier som vi vill fokusera på, eftersom vi anser att det gynnar vår kompetensutveckling och bygger vårt varumärke.

En sund byggare med blicken mot framtiden
Vi har under tredje kvartalet avslutat arbetet med vår affärsplan 2021 – 2023. Ett strategiskt tema i affärsplanen är att öka nöjdheten hos både kunder och medarbetare. Detta ska vi uppnå bland annat genom att leverera sunda projekt enligt vår värdegrund, ett arbete som engagerar alla våra medarbetare.
Vi sätter också upp nya strategier för vårt hållbarhetsarbete, exempelvis ett ökat fokus på stora projekt i trä, som kommer att intensifieras de kommande åren, hand i hand med att vi vinner fler partneringuppdrag.

ByggPartners övergripande ambition är att bli bäst i Sverige på partneringprojekt i spannet 50 – 600 miljoner kronor. Vår urstarka orderingång och rekordstora orderstock är ett direkt resultat av denna ambition, ett medvetet marknadsarbete och en laganda som genomsyrar hela bolaget.

 

Falun den 11 november 2020

Fredrik Leo, VD, ByggPartner
 

ORderingång och orderstock

Juli – september 2020

Orderingången inom koncernen under tredje kvartalet uppgår till 764 (539) Mkr vilket är en ökning med 42 procent jämfört med samma period föregående år. Den ökade orderingången är ett resultat av marknadsbearbetning av nya och återkommande kunder samt att flera stora projekt där ByggPartner varit rådgivande entreprenör nu går in i produktion dvs. fas 2. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista september 2020 till 2 476 (1 954) Mkr vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med 30 september 2019.

Januari – september 2020Orderingången inom koncernen under perioden uppgick till 2 146 (1 349) Mkr vilket är en ökning med 59 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per sista september 2020 till 2 476 (1 954) Mkr, en toppnotering för ByggPartner, vilket, motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med 30 september 2019. En fördelning av orderstocken per kategori visar att 45 (40) procent av orderstocken var hyresfastigheter, 51 (51) procent var samhällsfastigheter, 4 (7) procent kommersiella fastigheter, reparationer och service samt 0 (2) procent bostadsrätter.

Av orderstocken är 41 (47) procent partneringprojekt. Andelen partneringprojekt varierar över året och ökade under Q3 med 8% jämfört med den 30 juni 2020. Minskningen jämfört med föregående år beror på projektmixen där intresset att bygga hyresfastigheter ökat under 2020. Det är vanligare med traditionell kontraktsform för hyresfastigheter. Som rådgivande entreprenör har vi samverkat med kunderna under projekteringsfasen för dessa projekt även om kontraktsformen för genomförandet är traditionell entreprenad. På så vis kan vi använda vår långa erfarenhet av ett dialogbaserat arbetssätt för att hantera risk och uppnå lönsamma projekt.

Diagrammen på sid 5 visar orderingång och orderstock per kvartal. 
 

 

 

Nettoomsättning

Juli – september 2020

Omsättningen påverkades av förskjutningar i byggstarter och uppgick till 433 (445) Mkr, en minskning med 2,7 procent. Under fjärde kvartalet har ett antal projekt byggstartats

Segmentet Entreprenad minskade omsättningen med 0,4 procent till 394,1 (395,8) Mkr. Byggservice påverkades fortsatt negativt under kvartalet av Covid-19 och omsättningen uppgick till 36,5 (42,7) Mkr, en minskning med 14,5 procent. En fortsatt avvaktande marknad, gjorde att omsättningen för Ställningar och fallskydd minskade med 16,2 procent till 9,8 (11,7) Mkr.

Januari – september 2020

Omsättningen påverkades av förskjutningar i byggstarter och uppgick till 1 365 (1 437,8) Mkr, en minskning med 5,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 1 221,8 (1 274,6) Mkr, en minskning med 4,1 procent. Byggservice redovisade en omsättning på 133,3 (142,7) Mkr, en minskning med 6,6 procent. Ställningar och fallskydd redovisade en omsättning på 31,8 (35,3) Mkr, en minskning med 10 procent.  

Resultat

Juli – september 2020

Rörelseresultatet uppgick till 15,4 (17,2) Mkr för tredje kvartalet, en minskning med 10,5 procent hänförlig till en lägre omsättning på grund av förskjutningar av byggstarter. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 407,1 (418,4) Mkr vilket ger en oförändrad bruttomarginal på 6 procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 10,5 (9,3) Mkr motsvarande 2,4 (2,1) procent av omsättningen. Ökningen av kostnaderna var framförallt hänförlig till reservering av engångskostnader relaterade till omorganisation. Rörelsemarginalen för perioden minskade till 3,6 (3,9) procent och påverkades negativt av segmenten Byggservice och Ställningar och fallskydd. För entreprenadverksamheten uppgick rörelsemarginalen till 4,0 (3,5) procent.  Finansiella kostnader uppgick till 0,1 (0,6) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 15,5 (16,6) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,2 (3,6) Mkr och nettoresultat uppgick till 12,2 (13) Mkr vilket motsvarar en vinst per aktie på 1,01 (1,07) kronor.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 16,1 (14) Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till -0,7 (1) Mkr, som en effekt av lägre omsättning samt högre andel ramavtalsarbeten, där marginalerna generellt är lägre. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick till 0,4 (1,9) Mkr en minskning med 79 procent vilken förklaras av lägre omsättning samt reservering av engångskostnader.

Januari – september 2020

Rörelseresultatet uppgick till 48,2 (50,6) Mkr för perioden, en minskning med 4,7 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna för perioden uppgick till 1 283,8 (1 358,9) Mkr vilket ger fortsatt förbättrad produktivitet och en bruttomarginal på 5,9 (5,5) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 32,9 (28,4) Mkr motsvarande 2,4 (2) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för perioden var mot föregående år oförändrat 3,5 procent och påverkades negativt av segmenten Service samt Ställningar och fallskydd. För entreprenadverksamheten uppgick rörelsemarginalen till 3,6 (3,1) procent. Finansiella kostnader uppgick till 0,4 (0,9) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 48 (49,7) Mkr. Periodens skattekostnad var 10 (10,9) Mkr och nettoresultat uppgick till 37,9 (38,8) Mkr. Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 44 (39,2) Mkr, en ökning med 12,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 1 (8) Mkr, en minskning med 87,5 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd uppgick oförändrat till 3,7 (3,7) Mkr.

 

 

KassaflödE

Juli – september 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 37,3 (10) Mkr för tredje kvartalet. Kundfordringar har återgått till mer normala nivåer under kvartalet jämfört med nivån vid utgången av kvartal 2. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,6 (-1,7) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,3 (-2,6) Mkr.

Januari – september 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (56,1) Mkr för årets första nio månader.  Kassaflödet från investeringsverksamheten var -5,9 (-3,4) Mkr. Kassaflödet från finansierings-verksamheten uppgick till -8 (-41,2) Mkr.

Investeringar

Investeringarna under årets första nio månader uppgår till 5,9 Mkr och fördelas på ställningsmaterial 2,7 Mkr samt ombyggnation hyrda lokaler 3,2 Mkr.  Avskrivningar har gjorts med 10,4 (9,6) Mkr under perioden.

Finansiell ställning

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 235,1 (222,6) Mkr. Soliditeten uppgick till 28,2 (21,5) procent. Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 208,5 (154,3) Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 16,4 (15,0) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 192,1 (139,3) Mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till 681,1 (648,3) Mkr.

MEDARBETARE

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 454 (466) personer. Cirka 52 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller yngre. Frisknärvaron har ökat under tredje kvartalet och vi ligger återigen över vår långsiktiga målsättning om 96 procent.

 

 

Moderbolaget

Omsättningen för moderbolaget under årets första nio månader uppgick till 10,4 (10,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till – 0,7 (0,3) Mkr.

Miljö & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång. Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete sker vid interna
revisioner. ByggPartner har gällande certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifiering skedde i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av ByggPartners verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2019 på sid 12-23 (www.byggpartner.se). Ett konkret exempel i kvartalet är Hemlingborg i Gävle. Läs mer om projektet på sid 21.

Risker och osäkerhetsfaktorer

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering finns i årsredovisningen för 2019 på sidan 24–25 (www.byggpartner.se).

Påverkan Covid-19

Vi har noterat förskjutningar i projektstarter samt svårigheter ibland vad gäller tillträde till arbetsplatser. Sammantaget har detta haft en negativ påverkan på omsättningen samt på resultatet för segmenten Byggservice och Ställningar och fallskydd

Vår bedömning är fortsatt att påverkan på likviditet, kunders betalningsförmåga samt leveranser av material varit små. Vi har ej utnyttjat möjligheten till permitteringsstöd. Arbetsgivargifter har reducerats mars-juni med 2,0 Mkr. Vår bedömning från Q2 rapporten förblir oförändrad, dvs att Coronapandemin utgör en extraordinär situation där effekterna är svårbedömda. Situationen följs fortsatt aktivt och kontinuerligt upp för att anpassa våra aktiviteter på bästa sätt.

Aktien

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. ByggPartners aktiekapital uppgick per balansdagen till 12 847 096 kronor fördelat på 12 107 103 aktier och röster.

Antalet aktieägare uppgick vid kvartalets slut till 4 803. Den största ägaren i ByggPartner var bolagets grundare Bo Olsson via bolaget AB Surditet som representerade nästan 25 procent av aktiekapital och röster. De fem största aktieägarna i bolaget kontrollerade drygt 50 procent av aktiekapital och röster per den 30 september 2020. Utdrag från aktieboken hos Euroclear per den 30 september framgår nedan.

Största ägare per 30 september 2020


Väsentliga händelser under KVARTALET

 • I augusti fick ByggPartner fortsatt förtroende av Specialfastigheter som utnyttjade optionen att förlänga ramavtalet med ByggPartner avseende medelstora entreprenader i två år.

 • I augusti tecknade ByggPartner ett stort partneringavtal för Hemlingborg med Gavlefastigheter, omfattande skola, förskola, vårdboende och idrottshall i den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle. Ordervärde 480 Mkr.
 • I augusti utsågs Johan Karlsson, tidigare arbetschef Dalarna, till entreprenadchef för ByggPartner.
 • I september föreslog ByggPartners styrelse en utdelning om drygt 39 miljoner kronor till aktieägarna dvs. 3,25 kronor per aktie.
 • I september rekryterade ByggPartner Erik Foberg som ny CFO. Han tillträder 1/1 2021.
 • I september erhöll ByggPartner preliminär tilldelning för att utföra renovering av kvarteret Köpenhamn 1 i Kista för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ordervärde 165 Mkr. Avtal tecknades i oktober.

Väsentliga händelser EFTER UTGÅNGEN AV rapportperioden

 • I oktober fick ByggPartner ännu en preliminär tilldelning för att utföra ett projekt gällande renovering av fastigheten Drevkarlen 9 i Ropsten, Stockholm, för Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ordervärde 59 Mkr. Avtal tecknades i november.

 • I oktober tilldelades ByggPartner en strategisk partnering för tre skolprojekt i Gagnefs kommun i Dalarna.
 • I oktober produktionsstartades 69 nya hyresrätter i Tegnérlunden, Västerås, för Mimer. Preliminärt ordervärde 74 Mkr.
 • I oktober tecknade ByggPartner avtal med Micasa för utveckling av servicehus och seniorbostäder i Kv Köpenhamn 1 i Kista som tilldelades i september.
 • I oktober tilldelades ByggPartner  ett projekt om nyproduktion av en  förskola för Enköpings kommun. Ordervärde 60 Mkr.
 • I oktober beslutade ByggPartners extra bolagsstämma om utdelning på drygt 39 miljoner kronor till aktieägarna dvs. 3,25 kronor per aktie.

Samtliga ByggPartners pressmeddelanden finns på hemsidan byggpartner.se.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020                                                                  18 februari 2021

Årsredovisning 2020                                                                             vecka 14 2021

Delårsrapport januari-mars 2021                                                      5 maj 2021

Årsstämma 2021                                                                                   5 maj 2021

Delårsrapport april-juni 2021                                                             13 augusti 2021

Delårsrapport juli-september 2021                                                  17 november 2021

Bokslutskommunikè 2021                                                                  februari 2022

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 00 399.

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 11 november 2020 kl. 08:30 CET.

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Se sidan 25.