Stor orderstock och positivt rörelseresultat

April – juni 2023
• Orderingången uppgick till 1 331 (1 006) Mkr
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 743 (2 860) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 1 281 (733) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 Mkr (-24) och EBITDA marginalen till 2,2 (-3,3) procent
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 (-29) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-3,9) procent
• Resultatet efter skatt uppgick till 3 (-25) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (-2,10) kronor
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126 (9) Mkr
• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 8 (16) procent

Jag är särskilt nöjd med den ökade andelen samverkansprojekt
Sture Nilsson, VD och koncernchef för ByggPartnerGruppen AB

VD:s kommentar
Stark projektportfölj och förbättrad lönsamhet
Andra kvartalet präglades av en fortsatt bra orderingång trots en mycket svag bostadsmarknad och vår fortsatta omställning av verksamheten i Mälardalen till en lägre risknivå.

Bland nya större order vill jag framhålla nybyggnation av grundskolan i Arboga, ett samverkansprojekt med Arboga kommun som vi bedömer till ca 440 Mkr, samt två nya projekt i Göteborg, om- och nybyggnation av Djursjukhus för Castellum samt ombyggnation av Panorama Hotell.

Vi hade vid periodens utgång en orderstock på strax över 4,7 miljarder, vilket innebär en ny högstanivå för bolaget. Jag är särskilt nöjd med den ökade andelen samverkansprojekt, nu totalt ca 57%. Vår sammantagna pipeline av projekt som ännu inte genererats till order är stark i denna fortsatt osäkra marknad.

Flera nya samverkansprojekt har inletts under kvartalet, bl a nybyggnation av multisporthall i Ludvika, om- och tillbyggnad av Maserhallen i Borlänge samt Gävle sjukhus.

Marknaden för samhällsfastigheter har fortsatt varit stabil under kvartalet, och vi ser därför att vår starka positionering nu ger resultat. Andelen av orderstocken som utgör samhällsfastigheter uppgår vid kvartalets utgång till 55%.

Vi visar ett positivt rörelseresultat under kvartalet. EBITDA uppgick till + 29 Mkr (-24) motsvarande en EBITDA-marginal om 2,2% (-3,3%). Marginalen påverkas negativt av den projektvolym som nu redovisar nollmarginal på grund av tidigare nedskrivningar och av de extrema kostnadsökningar som drabbat våra projekt. Viktigt besked är att inga ytterligare nedskrivningar har skett i Mälardalen under andra kvartalet. EBIT uppgick till 8 Mkr (-29).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet negativt, främst på grund av förändringar i rörelsekapitalet där förändringar av kundfordringar haft störst påverkan under kvartalet.

Den under perioden aviserade nyemissionen är efter periodens utgång genomförd. Emissionen övertecknades och styrelsen beslutade om övertilldelning om 20 Mkr innebärande ett totalt emissionsbelopp och förstärkning av balansräkningen om cirka 299 Mkr före emissionskostnader. I slutet av juli har bolaget tillförts bolaget cirka 238 Mkr i likvida medel före emissionskostnader och vidare har kvittning av fordran mot aktier om cirka 61 Mkr skett. Om emissionen hade slutförts under kvartalet hade soliditeten uppgått till cirka 22%.

Vi är långt ifrån nöjda med koncernens nuvarande lönsamhet. Med ödmjukhet inför den rådande marknaden
gläds vi ändå över våra starka lokala marknadspositioner med lönsam utveckling och att omställningen i Mälardalen går vidare enligt plan.

Sture Nilsson, VD och koncernchef ByggPartnerGruppen AB