ByggPartner i Dalarna förvärvar Huskomponenter Linghed AB. Köpet ger ByggPartner ökad kompetens inom träbyggande samt produktionssäkerhet på en starkt växande marknad.

ByggPartner förvärvar 100 procent av aktierna i Huskomponenter Linghed AB för en kontant köpeskilling uppgående till 28 MSEK. Förvärvet finansieras genom ByggPartners egna medel. Det finns inga väsentliga villkor för fullföljandet av förvärvet och övertagandet förväntas ske i början av januari 2021.

ByggPartner har på senare år kraftigt ökat antalet större projekt i trä och tar successivt en allt starkare position inom träbyggande. Nu breddar bolaget sin roll på trähusmarknaden genom att förvärva Huskomponenter Linghed AB, med anläggning i Linghed norr om Falun.

– Med vår stora erfarenhet av träbyggande och vår marknadsnärvaro kan vi bidra till att utveckla produktionen ytterligare, så att Huskomponenter Linghed tar en tätposition på marknaden, säger Johan Karlsson, ByggPartners entreprenadchef.

Det finns tre huvudsakliga motiv till köpet. ByggParter vill stärka den egna kompetensen inom träbyggnad för att bli mer konkurrenskraftigt, bidra till att utveckla leverantörskedjan inom träkomponenter i Dalarna och i Sverige, samt verka för en ökad hållbarhet i byggbranschen.

Huskomponenter Linghed AB erbjuder en flexibel produktion av byggkomponenter samt småhus – då under varumärket Dalahus. Bolaget tillverkar projektspecifika träkomponenter med exakt passform för just-in-time leverans till byggplatsen.
I sortimentet finns bland annat takstolar, takkassetter, utfackningsväggar, väggblock samt komponenter tillverkade i KL-trä – även bjälklag för långa spännvidder. Produkterna tillverkas inomhus, bidrar till kvalitetssäkringen i projektet, sparar tid och ger stora möjligheter till anpassning efter kundens behov.

Ledningen för Huskomponenter Linghed AB ser mycket positivt på framtiden.
– För oss är det viktigt att få en ägare som vill utveckla verksamheten här i Linghed så att vi kan ställa om mot fler professionella kunder och ta större uppdrag, säger Sten-Erik Malmqvist, vd för Huskomponenter Linghed AB.

Huskomponenter Linghed AB har cirka 40 anställda. Åren 2017–2019 hade bolaget en genomsnittlig omsättning på cirka 67 MSEK och en genomsnittlig EBIT på 5,5 MSEK.

 

Framåtblickande information

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Transaktionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom ByggPartners kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och ByggPartner har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtidahändelser eller andra förhållanden.

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-14 16:36 CET.