DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (”ByggPartner” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier (”Aktier”) i ByggPartner (”Erbjudandet”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 november 2016 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 24 november 2016 offentliggjorde att det helägda dotterbolaget ByggPartner i Dalarna AB har ingått ett anställningsavtal med Fredrik Leo avseende befattningen som ByggPartners vice verkställande direktör. Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets (www.byggpartner.com) och Pareto Securities (www.paretosec.com) webbplatser.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av Aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 29 november 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB, Issuer Service/ByggPartner, Box 7415, 103 91 Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av Aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För mer information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Tel: +46 243 55 95 70

Mob: +46 70 416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se 

Claes Thelander, CFO

Tel: +46 243 55 95 44

Mob: +46 70 419 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se 

Om ByggPartner

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen, Uppsala och Dalarna. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala är målet att fortsätta expandera och i Dalarna är Bolaget ett av de marknadsledande byggföretagen. ByggPartner erbjuder byggentreprenad, byggservice och ställningsentreprenad. För mer information, se www.byggpartner.com.

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.