Under kvartal 2 genomförde ByggPartner nedskrivning av ett antal projekt främst i Mälardalen.

”Vi konstaterar nu att förlusterna i dessa projekt har ökat, beroende på den aktuella kostnadsutvecklingen och bristande projektstyrning. Därtill har vi identifierat nedskrivningsbehov i ytterligare ett fåtal projekt i Mälardalen framför allt i Stockholm, säger Sture Nilsson, VD och koncernchef i ByggPartnerGruppen.

De aktuella projektnedskrivningarna kan främst hänföras till ett fåtal fastprisprojekt och innebär en betydande resultateffekt i kommande kvartalsrapport. Sammantaget kommer de nu aktuella projektnedskrivningarna att påverka rörelseresultatet negativt med cirka 90 Mkr under tredje kvartalet 2022.

Förändrad inriktning i den begränsade del av koncernen som orsakar nedskrivningarna

”Inom ByggPartnerGruppen har vi en fortsatt lönsam byggverksamhet i Dalarna/Gävleborg som står stabilt med god lönsamhet och tillväxt och från första juli även ett starkt tillskott med de två nya förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth samt Flodéns”, säger Sture Nilsson.

Verksamheten i Mälardalen, ca 20 procent av koncernens årsomsättning efter förvärven, har haft en svag lönsamhet under flera år vilken eskalerat till att prägla hela koncernens resultat, ändrar nu inriktning.

-”Som ny VD i fjol fick jag uppdraget att ställa om olönsamma delar. Det arbetet ska nu slutföras. En ny ledare är tillsatt med ett övergripande ansvar för ByggPartners verksamheter i Mälardalen med uppdrag att konsolidera verksamheten till att fokusera på de pågående projekten. Framåt prioriteras långsiktiga kundrelationer med samverkansprojekt till betydligt lägre risknivå. Ekonomiledningen har förstärkts med uppdraget att vidareutveckla projektuppföljningen. Utifrån aktuella nedskrivningar kommer ett antal projekt slutföras under nästa år till 0-marginaler. Lönsamheten i Mälardalen kommer därför först under 2024 nå acceptabla nivåer”, kommenterar Sture Nilsson vidare.

Kostnadsökningar påverkar – åter till lönsamhet

”Vi har i delar av vår koncern hanterat kostnadsökningarna på ett rimligt sätt tillsammans med våra kunder. Ändå är vår bedömning att vi på årsbasis har en belastning av stora kostnadsökningar som vi inte räknar med att kunna föra vidare till kund. Dessa kostnadsökningar är beaktade i nedskrivningarna.

Jag bedömer att vi för kvartal fyra åter ska kunna redovisa positiva siffror för ByggPartnerGruppen samt att vi genom nedskrivningar och åtgärder nu har satt stopp för ytterligare förluster i Mälardalen. Vi har fortsatt en stark finansiell bas för vår långsiktiga utveckling”, säger Sture Nilsson.

ByggPartnerGruppen presenterar delårsrapporten för perioden januari-september 2022 torsdagen den 17 november kl 7.45.