2019 – ett år av stark tillväxt, stärkt rörelseresultat och utökad utdelning föreslås

 

Oktober – december 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 501,8 (514,3) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,4 (16,4) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (3,2) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 14,9 (12,5) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 1,23 (1,03) kronor

• Orderingången uppgick till 223 (353) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,9 (52,8) Mkr

Januari – december 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 1 939,6 (1 655,5)) Mkr

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 70,0 (45,8) Mkr

• Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (2,8) procent

• Resultatet efter skatt uppgick till 53,7 (34,9) Mkr

• Resultatet per aktie uppgick till 4,44 (2,88) kronor

• Orderingången uppgick till 1 571 (2 098) Mkr

• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 675 (2 043) Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80,1 (124,0) Mkr

• Soliditeten* uppgick vid periodens utgång till 23,5 (22,9) procent.

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 3,25 (2,75) per aktie.

 

 VD:s kommentar

 

2019 – ett år av stark tillväxt, stärkt rörelseresultat och utökad utdelning föreslås

2019 var ett framgångsrikt år för ByggPartner, med stärkt lönsamhet och god tillväxt i en marknad med fortsatt hög aktivitet. Under fjärde kvartalet förbättrade vi vårt resultat och levererade en stabil rörelsemarginal på 3,9 (3,2) procent. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs, från 2,75 till 3,25 kronor per aktie.

Fjärde kvartalet – stabil rörelsemarginal, rekordstor kassa och fortsatt hög aktivitet

Vår nisch av byggmarknaden har fortsatt hög aktivitetsnivå och genererar många intressanta affärsmöjligheter. Vår orderingång var svagare och orderstocken lägre under kvartalet och timingen var inte på vår sida. Men marknaden var fortsatt mycket aktiv och så även våra ansträngningar, vilka gav gott resultat i inledningen av 2020 när vi vann två stora projekt, dels Trafikverkets nya huvudkontor för Diös i Borlänge (300 Mkr), dels ett hyresrättsprojekt för Kopparstaden i Falun (117 Mkr). Strategin med att välja rätt kund och projekt ökade kvaliteten i orderstocken, där andelen samhälls- och hyresfastigheter ökade till 94 (82) procent och andelen partneringprojekt till 48 (60) procent. Under fjärde kvartalet fick vi bl.a. förnyat förtroende av Danvikshem i Stockholm och klartecken för två nya projekt i Uppsala, för Uppsalahem. Samtliga projekt ska genomföras i partnering.

Under fjärde kvartalet var nettoomsättningen något lägre och vi hade något färre antal projekt i produktion jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 19,4 (16,4) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 3,9 (3,2) procent, vilket bekräftade lönsamhetstrenden vi såg i rapporten för tredje kvartalet. ByggPartners fokus på utveckling av projektstyrningen ökade effektiviteten och detta påverkade resultatet positivt. Timingen i projekten påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten som i fjärde kvartalet nådde 23,9 (52,8), en minskning med 55 procent. Trots detta hade ByggPartner vid utgången av fjärde kvartalet en rekordstor kassa på 183,0 Mkr.

Ett framgångsrikt helår 2019

Ett framgångsrikt 2019 kan skrivas in ByggPartners 27-åriga historia och bolaget fortsätter att växa med ökad lönsamhet. Vi överträffade våra tillväxtmål med råge och nettoomsättningen ökade till 1 939,6 Mkr, en ökning med 17 procent. Andelen intäkter från partneringprojekt var 48 procent. Rörelsemarginalen nådde 3,6 procent (2,8) och rörelseresultatet, EBIT 70,0 (45,8) Mkr, en ökning med 53 procent, ett viktigt steg för att nå vårt resultatmål om 5 procent. Nettoresultatet landade på 53,7 (34,9) Mkr och styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 (2,75) kronor per aktie, en ökning med 18 procent. I år föreslår styrelsen att 73 procent av nettoresultatet delas ut till våra aktieägare. Det innebär att vi återigen når vårt utdelningsmål om att dela ut minst 50 procent av nettoresultatet.

Vi bygger samhälls- och hyresfastigheter för framtiden

ByggPartners partneringmodell fungerar väldigt bra i samverkan med långsiktiga fastighetsägare som förvaltar samhälls- och hyresfastigheter. Av vår nettoomsättning 2019 utgjorde 84 procent intäkter från produktion av just samhälls- och hyresfastigheter. Genom ett proaktivt arbete i rollen som "rådgivande entreprenör" kan ByggPartner bidra till att implementera metod- och materialval som håller för framtiden. En strategi som underlättar våra kunders arbete med att nå FN:s miljömål 2030. Vi har en samsyn kring att utveckla vår kompetens när det gäller hållbart byggande. Under 2019 utvecklade vi kompetensen kring bland annat livscykelanalyser, dels som stöd i byggprojekten, dels för strategisk utveckling i ByggPartners hållbarhetsnätverk.

Exempel på projekt med mycket hög hållbarhetsnivå är byggandet av världens första klimatpositiva datahallar för EcoDataCenter (2018 – 2020), samt ett nytt vårdboende för Falu Kommun (2019 – 2020), båda i partnering och med stomme i trä. I partnering har vi goda möjligheter att hitta långsiktigt hållbara metoder och material och samtidigt skapa värde för fastighetsägaren. Trä är exempel på ett material som bidrar till klimatomställningen och som får en allt större betydelse på marknaden. ByggPartner har kompetens att bygga stora projekt i trä och vi söker aktivt uppdrag inom träbyggnation.

 

Sedan ByggPartner startades 1992 är begreppet "sunt förnuft" en viktig ledstjärna för bolaget. Under 2019 inledde vi ett arbete i organisationen med att utveckla värdegrunden med syfte att ta marknadspositionen "Den sunda byggaren". Att ta ännu fler partneringprojekt är en viktig metod för att nå denna position, och helt logiskt är vårt övergripande mål att bli den ledande leverantören av partnering i Sverige i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken 50–300 Mkr.

Ett spännande 2020 framför oss

Tack vare det goda resultatet för 2019 har vi ytterligare förbättrat vår ställning och jag vill tacka alla medarbetare på ByggPartner som har gjort detta möjligt. Det är ett långsiktigt arbete att skapa resultat, med mycket kvar att göra. Förbättringsarbetet löper på, med fokus på projektstyrning för att skapa fortsatt lönsam tillväxt. Kvaliteten i orderstocken, väletablerade kundrelationer och kassaflödesgenereringen ger oss trygghet och stabilitet. Det finns gott om byggprojekt på marknaden och vi satsar på att fylla orderboken genom att välja rätt kund och rätt projekt, som både ökar vår marknadsandel och utvecklar vår organisation. Jag ser fram emot ett spännande 2020 med många intressanta affärsmöjligheter.

Borlänge den 14 februari 2020

Fredrik Leo, VD ByggPartner

 Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.30.