Oktober – december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 414,2 (335,5) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,0 (18,0) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (5,4) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 (15,9) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (1,31) kronor
· Orderingången uppgick till 394 (396) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 (51,7) Mkr

Januari – december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1 316,8 (1 246,7) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 40,8 (50,5) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (4,1) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 31,1 (42,7) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 2,57 (3,53) kronor
· Orderingången uppgick till 1 453 (1 597) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 601 (1 465) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,1 (22,9) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 31,9 (36,3) procent
· Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 2,50 (2,50) SEK per aktie

Gott orderläge och oförändrad utdelning!
”Flera av våra partneringprojekt gick in i produktionsfas under hösten vilket syns i omsättningen som ökade under fjärde kvartalet. Stora delar av verksamheten visar god lönsamhet med stabila marginaler, men Stockholmsverksamhetens resultat är inte tillfredsställande. Mot bakgrund av såväl det starka orderläget som det starka kassaflödet i kombination med en fortsatt tro på ett lågt rörelsekapital har styrelsen förslagit oförändrad utdelning om 2,50 kronor,” säger Sverker Källgården, VD i ByggPartner.

VD:s kommentar 

Stark efterfrågan på byggmarknaden 

Efterfrågan är fortsatt stark inom byggsektorn. Vi är främst exponerade mot den offentliga marknaden med merparten av våra kunder inom stat, kommun och landsting, vilket innebär att oron inom bostadsutvecklingsmarknaden endast marginellt påverkar oss. Vi bygger på uppdrag av våra kunder och har ingen egen projektutveckling. Den strategin har vi hållit oss till under lång tid vilket medfört att vi har en stor och trygg kundbas som uppskattar att vi sätter dem i förarsätet. 

En tydlig trend är att andelen partneringförfrågningar ökar. Det är främst den offentliga sektorn som i ökad grad vill bedriva sina projekt i samverkan med entreprenören. Denna utveckling är en klar fördel för oss som har en lång och bevisad erfarenhet från partnering med nöjda kunder. Att vinna en upphandling liknande den vi vann i Arboga – där kommunen strategiskt handlar upp en entreprenör för flera år framåt – ger såväl oss som vår kund trygghet och borgar för stabila marginaler. Vi kan tillsammans med vår kund arbeta långsiktigt och metodiskt. 

Ett stabilt kvartal – Stockholm har mer att ge 

Orderingången var stabil och i praktiken är den bättre än vad siffrorna visar. Förklaringen är att vi endast orderlägger den första delen i partneringprojekten till dess entreprenadkontraktet är undertecknat, se beskrivning sid 19. Exempel på större partneringprojekt i Fas-1 är bland andra kvarteren Hulte & Högne i Västerås tillsammans med Bostads AB Mimer. Andra exempel är två projekt åt Arboga kommun samt Vallaskolan i Sala där Sala kommun är vår kund. De här projekten kommer i produktion, det vill säga orderläggning av Fas-2, innan sommaren 2018. Under hösten 2017 gick flera av våra partneringprojekt in i produktion. Vårt verksamhetsområde Byggservice utvecklades positivt med ökad omsättning under det fjärde kvartalet, vilket börjar synas i resultaträkningen.

Större delen av verksamheten går bra, vissa delar till och med mycket bra.

Verksamhetsområde Byggentreprenad levererar på de flesta håll. Verksamheten i Dalarna utvecklas starkt med pågående projekt och en stark orderstock. Västerås och Uppsala levererar enligt förväntan, även om vi kan se en viss avmattning på Uppsalamarknaden. Vi är inte nöjda med utvecklingen under året i vår Stockholmsverksamhet. För att öka marginalerna i Stockholm har vi sett över kostnadsmassan, vilka projekt vi ska satsa på och anpassat kostymen därefter, allt för att kunna leverera resultat i paritet med resten av bolaget och våra finansiella mål.

Verksamhetsområde Byggservice har levererat enligt förväntan. Vi har tagit kostnader för att kunna fortsätta växa verksamheten vilket belastat kvartalets resultat. Här skapar vi återkommande och förutsägbara intäkter, kontrakten löper ofta över två år med möjlighet till förlängning.

Verksamhetsområde Ställningar och fallskydd uppvisade en stabil utveckling under kvartalet. 

Partnering är en hållbar affärsmodell på frammarsch 

Partneringmodellen – som innebär att byggherre och byggentreprenadbolag jobbar i nära samarbete och att byggplanen är dynamisk under produktionen – är en modern och hållbar arbetsmetod. Efterfrågan på partneringprojekt ökar och ByggPartner är väl positionerat. Under året har vi genomfört revision och förnyat våra ISO-certifieringar. Våra medarbetare är vår nyckel till framgång och vi jobbar hela tiden för att säkerställa att vi lever upp till vår vision som är att vara en kompetent och aktiv partner. 

Vi fortsätter att utveckla vårt partneringerbjudande samtidigt som vi utbildar nya medarbetare i vårt arbetssätt för att kunna vinna fler kontrakt och därmed skapa tillväxt. Vi har anställt ny arbetschef till Västeråskontoret och ser över organisationen i Stockholm för att ta fler partneringprojekt även här. Stockholmsmarknaden är annars trögast när det kommer till partnering men vi ser ett ökat intresse från kunderna även här vilket är glädjande. 

Byggservice har öppnat verksamhet i Ludvika vilket är en högintressant marknad med ABB i spetsen, orten blomstrar och vi arbetar nu hårt för att bredda kundbasen.

Ställningar och fallskydd har en hög marknadsandel i Dalarna och kompletterar med större projekt ute i övriga landet. Att vi ger våra kunder mycket hög service är något som de uppskattar och som leder till att vi har en mycket hög grad av återkommande kunder. 

Vi har en stor och trygg kundbas och letar ständigt efter nya kunder och kompetenta medarbetare. Som den renodlade byggare vi är, vill vi fortsätta generera ett högt kassaflöde kombinerat med lågt rörelsekapital. Arbetet med att öka marginalen till vår målsättning om minst fem procent fortsätter.  

Mot bakgrund av såväl det starka orderläget som det starka kassaflödet i kombination med en fortsatt tro på ett lågt rörelsekapital har styrelsen föreslagit oförändrad utdelning om 2,50 kronor.

Falun den 22 februari 2018 

Sverker Källgården 

VD