Nya Dalahusgruppen blir en av Sveriges mest kompletta leverantörer av byggkomponenter i trä

Dalahus förvärvar Dala Massivträ och bildar Dalahusgruppen. Syftet är att skapa en företagsgrupp som kan erbjuda helhetslösningar för större byggprojekt i trä. Med sin bas strax norr om Falun har Dalahus varit en viktig spelare på trähusmarknaden i decennier. Nu utökar bolaget sin portfölj genom förvärven av Dala Massivträ och Massivträ Press i Dalarna AB. Syftet är att bli den mest kompletta leverantören av stommar, bjälklag, väggar och takkonstruktioner i trä.- Vi har en oerhört stark kompetens inom trähuskomponenter i alla kategorier. När vi nu slår oss samman med Dala Massivträ får vi ett erbjudande som är svårslaget,

Läs mer>

1 augusti, 2023|Kommentarer inaktiverade för Nya Dalahusgruppen blir en av Sveriges mest kompletta leverantörer av byggkomponenter i trä

ByggPartnerGruppens företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 juli 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet, som visar att 24 406 584 aktier, motsvarande cirka

Läs mer>

19 juli, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens företrädesemission övertecknad

ByggPartnerGruppen offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om högst 26 083 965 aktier med en teckningskurs om 10,70 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 18 juli 2023, indikerar att 24 406

Läs mer>

18 juli, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

ByggPartner publicerar prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 juni 2023 att styrelsen beslutat om en företrädesemission om upp till cirka 279 MSEK (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2023. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt

Läs mer>

29 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner publicerar prospekt i samband med företrädesemission

Styrelsen för ByggPartner Gruppen har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2023, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279,1 MSEK med en teckningskurs om 10,70 SEK per aktie, med möjlighet att utöka

Läs mer>

21 juni, 2023|Kommentarer inaktiverade för Styrelsen för ByggPartner Gruppen har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 279 MSEK

ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) har, genom ett separat pressmeddelande publicerat tidigare idag, offentliggjort att styrelsen beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK. I samband med detta har styrelsen för ByggPartnerGruppen för avsikt att fatta beslut om en

Läs mer>

7 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

Förändring i antal aktier och röster i ByggPartner

Per den 29 juli 2022 uppgår antalet aktier och röster i ByggPartner Gruppen AB (publ) till 17 389 311 aktier och röster. Antalet aktier och röster har ökat med 5 282 208 till följd av kvittningsemissioner som genomförts i samband med förvärven av Åhlin & Ekeroth och Flodéns. Förvärv och kvittningsemissioner offentliggjordes i början av april och beslutades av årsstämman den 18 maj 2022. Kvittningsemissionerna genomfördes i samband med tillträde av de förvärvade bolagen den 1 juli 2022. För mer information vänligen kontakta:Erik FobergCFOE-post: erik.foberg@byggpartner.comMobil: 070-416 97 20 Om ByggPartner GruppenByggPartner Gruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala

Läs mer>

29 juli, 2022|Kommentarer inaktiverade för Förändring i antal aktier och röster i ByggPartner

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Flodén Byggnads AB med verksamhet i Göteborgsregionen

Flodén Byggnads AB omsatte cirka 870 miljoner kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med ByggPartners finansiella mål.Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 200 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 125 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i ByggPartner till teckningskursen 85,50 kronor per aktie.Kvittningsemissionen ger säljarna 1 461 988 aktier i ByggPartner, motsvarande en utspädning om cirka 8,4 procent av vilka Ernst Rosén AB blir ägare till knappt 6,5 procent beaktat den villkorade transaktion avseende förvärv av aktierna

Läs mer>

12 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Flodén Byggnads AB med verksamhet i Göteborgsregionen

ByggPartner uppdaterar finansiella mål

ByggPartners styrelse har under de senaste månaderna gjort en översyn av koncernens mål och strategi vilket innebär att förvärv och samgåenden blir en tydligare del av koncernens tillväxtambitioner, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén för 2021. Styrelsen har nu även fastställt ett långsiktigt mål för koncernens soliditet. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.  ”Vi ser att selektiva förvärv av lönsamma byggföretag erbjuder en bra tillväxtmöjlighet för ByggPartner. Tillkommande bolag ska bidra till koncernens finansiella mål och att vi tillsammans blir mer diversifierade geografiskt och breddar vårt erbjudande”, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner.   ByggPartners långsiktiga finansiella mål omfattar:·         En EBIT-marginal om

Läs mer>

5 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner uppdaterar finansiella mål

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland.

·         Åhlin & Ekeroth omsatte cirka 1,4 miljarder kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en lönsamhet väl i paritet med ByggPartners finansiella mål om 5 procents EBIT-marginal.·         Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 460 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 340 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i ByggPartner till en avtalad kurs om 89 kr/aktie som sammanlagt ger säljaren 3 820 225 aktier i ByggPartner genom kvittningsemission, motsvarande en utspädning om 24,0 procent. Vidare kan tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 Mkr komma att

Läs mer>

5 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland.
Till toppen