ByggPartnerGruppens företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) meddelade den 18 juli 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet, som visar att 24 406 584 aktier, motsvarande cirka

Läs mer>

19 juli, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens företrädesemission övertecknad

ByggPartnerGruppen offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om högst 26 083 965 aktier med en teckningskurs om 10,70 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 18 juli 2023, indikerar att 24 406

Läs mer>

18 juli, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ByggPartner Gruppen AB (publ) (”ByggPartnerGruppen” eller ”Bolaget”) har, genom ett separat pressmeddelande publicerat tidigare idag, offentliggjort att styrelsen beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 MSEK. I samband med detta har styrelsen för ByggPartnerGruppen för avsikt att fatta beslut om en

Läs mer>

7 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission

Förändring i antal aktier och röster i ByggPartner

Per den 29 juli 2022 uppgår antalet aktier och röster i ByggPartner Gruppen AB (publ) till 17 389 311 aktier och röster. Antalet aktier och röster har ökat med 5 282 208 till följd av kvittningsemissioner som genomförts i samband med förvärven av Åhlin & Ekeroth och Flodéns. Förvärv och kvittningsemissioner offentliggjordes i början av april och beslutades av årsstämman den 18 maj 2022. Kvittningsemissionerna genomfördes i samband med tillträde av de förvärvade bolagen den 1 juli 2022. För mer information vänligen kontakta:Erik FobergCFOE-post: erik.foberg@byggpartner.comMobil: 070-416 97 20 Om ByggPartner GruppenByggPartner Gruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala

Läs mer>

29 juli, 2022|Kommentarer inaktiverade för Förändring i antal aktier och röster i ByggPartner
Till toppen