Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Bolagsstämma
Här hittar du dokument och fakta rörande våra bolagsstämmor.

Bolagsstämma

2019

 

Årsstämma 2019

ByggPartner höll årsstämma den 8:e maj kl. 16.00 på Geschwornergården vid Falu Gruva i Falun.
Årsredovisningen publicerades den 17:e april 2019.

Protokoll och presentation från årsstämman

Protokoll årsstämma 2019
Presentation från årsstämman 2019

Dokument

Valberedningens förslag och motiverande yttrande
Information om föreslagna styrelseledamöter
Fullmakt till årstämman 8 maj 2019

 

2018

 

Årsstämma 2018

ByggPartner höll årsstämma den 16 maj i Falu Gruva i Falun. Årsredovisningen publicerades den 2 maj 2018.

Presentationer från årsstämman den 16 maj

VDs presentation

CFOs presentation

 

Styrelsens motivering till utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2018 beslutar om vinstdisposition för verksamhetsåret 2017 innebärande att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie, totalt 30 miljoner kronor (30 267 757:50 kronor). Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 och 4 § Aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: ByggPartners finansiella ställning anses vara stabil och god. Det är styrelsens bedömning att utdelningen inte påverkar ByggPartners förmåga att fullgöra sina förpliktelser på vare sig kort eller lång sikt. Mot bakgrund av det starka orderläget och att det för tillfället inte finns några investeringsbehov i verksamheten föreslår styrelsen en utdelning på 2,50 kronor per aktie. Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende av ByggPartners behov av medel för att utveckla verksamheten. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 75 procent av Bolagets resultat efter skatt. Utdelningen utbetalas i sin helhet med likvida medel från bankkontot.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Fullmakt till årsstämman 16 maj 2018

Valberedningens förslag och motiverande yttrande